Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

1. Pri registrácii prevádzkovateľ odporúča používať jedinečné a dostatočne silné heslo, ktoré je odlišné od hesiel používaných pre registrájciu do iných systémov.

Dopyty a kontaktné údaje týkajúce sa Dopytujúceho sú použité pre účely zverejnenia a poskytnutia Dodávateľom jednorazovo, teda najmä zaslané Dodávateľom a zobrazené na Serveroch Dodávateľom po vyššie uvedenú dobu, avšak tieto údaje spolu s ďalšími údajmi o Dopytujúcich získaných prevádzkovateľom (údaje o správaní Dopytujúceho v rámci služby či údaje o požiadavkách Dopytujúceho voči prevádzkovateľovi) sú aj naďalej spracovávané prevádzkovateľom za účelom dokladovania plnenia voči Dopytujúcim a Dodávateľom, ochrany práv Prevádzkovateľa, zvyšovanie kvality služieb Prevádzkovateľa vrátane štatistických účelov a kontroly prevádzky počítačového systému prevádzkovateľa a jeho bezpečnosti a plnenia právnych povinností prevádzkovateľa a po dobu trvania registrácie / zmluvy a primeranú dobu potom (v nadväznosti na ukončenie lehoty). Dopyty v podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu Dopytujúceho, môžu byť zverejnené Prevádzkovateľom bez časového obmedzenia.

Údaje uvedené v dodávateľskom katalógu môžu byť ďalej rozšírené o verejne dostupné údaje Dodávateľom alebo reakciou jeho zákazníkov. Doba uverejnenia údajov v dodávateľskom katalógu nie je obmedzená, ak nestanoví Prevádzkovateľ inak. Dodávateľ však môže kedykoľvek požiadať o vymazanie jeho údajov z katalógu.

Údaje týkajúce sa Dodávateľa, vrátane registračných sú používané spôsobom určeným týmto Podmienkami, teda k poskytovaniu služieb AAAdopyt.sk a ďalej za účelom ochrany práv Prevádzkovateľa a tretích osôb, skvalitňovania služieb Prevádzkovateľa vrátane štatistických účelov a kontroly fungovania počítačového systému Prevádzkovateľa, jeho bezpečnosti a plneniu právnych povinností Prevádzkovateľa a sú uchované po dobu trvania registrácie/zmluvného vzťahu a to v primeranej dobe neskôr (zvyčajne po skončení premlčacej doby resp.  ďalej po dobu stanovenú zvláštnymi právnymi predpismi, najmä upravujúcimi vedenie účtovníctva).

Prevádzkovateľ popri údajoch, ktoré mu dopytujúci alebo Dodávateľ priamo poskytnú alebo žiadateľ ich získa v rámci komunikácie s nimi, môže ďalej spracovať tieto údaje: IP adresy zadania dopytu a ich zmeny alebo požiadavky Dodávateľov či Dopytujúcich alebo iné kroky, ktoré tieto osoby vykonali na serveri alebo z telefonického čísla či e-mailovej adresy, z ktorých boli vykonané, čas ich realizácie a obsah zmeny a to na účely dokladovania plnenia voči Dodávateľom a Dopytujúcim, ochrany práv Prevádzkovateľa, skvalitňovania služieb Prevádzkovateľa a kontroly fungovania počítačového systému Prevádzkovateľa a jeho zabezpečenia. Tieto údaje sú uchovávané po primeranú dobu s ohľadom na ich účel (v nadväznosti na skončenie premlčanej doby). U registrovaných osôb alebo platiacich zákazníkoch sa tieto údaje uchovávajú po dobu registrácie (trvanie zmluvy) a po primeranú dobu po jej zániku (v nadväznosti ukončenia premlčanej doby a zákonnej lehoty po uchovávaní takýchto údajov, napríklad na vedenie účtovníctva alebo dokladovanie poskytnutých súhlasov).

Získané údaje sú ďalej v primeranom rozsahu používané na marketingové účely (na telefonické a elektronické zasielanie obchodných oznámení, prieskumov, pozvánok na schôdzky, zliav, ponúk produktov a služieb a zobrazovanie reklamy na webe).

Právny základ spracovania. Právnym základom spracovania osobných údajov je poskytovanie služieb informačného systému AAAdopyt.sk (teda plnenie zmluvy) oprávnených záujmov prevádzkovateľa a tretích osôb (Dodávateľov a Dopytujúcich) a plnenie zákonných požiadaviek (predchádzanie protiprávnej činnosti, plnenie požiadaviek podľa predpisov o ochrane osobných údajov, vedenie účtovníctva a plnenie povinností podľa daňových predpisov apod.).

2. Dopytujúci a Dodávatelia berú ďalej na vedomie, že prevádzkovateľ zhromažďuje poskytnuté osobné údaje dotknutých osôb vo forme nahrávok všetkých uskutočnených hovorov svojho call centra a to na účely potvrdenia uzavretia, zmeny a plnenia zmluvy, servisnej činnosti v rámci poskytovanej služby, ochrany práv Prevádzkovateľa a kontroly plnenia povinností z strany spolupracovníkov Prevádzkovateľ. Tieto nahrávky sú uchovávané obvykle po rovnakú dobu, ako je uvedené vyššie u ostatných údajoch.

3. Používanie cookies a iných podobných identifikátorov na serveroch a ďalších webových stránkach Prevádzkovateľa platia ďalej všeobecné zásady prevádzkovateľa nakladania s osobnými údajmi.

4. Uzavretím zmluvy, registráciou alebo zadaním dopytu každý Dopytujúci a Dodávateľ súhlasí, že mu Prevádzkovateľ môže zasielať nevyžiadané obchodné správy na jeho adresu (vrátane e-mailovej adresy), bude kontaktovaný nevyžiadanou poštou/e - mailom alebo prostredníctvom nevyžiadaného telemarketingu obsahujúceho obchodné oznámenie týkajúce sa produktov, obchodu a služieb prevádzkovateľa. V rámci prístupu k službám môže byť udelený súhlas na zasielanie prípadne telemarketingové oslovovanie obchodných správ, prieskumov, pozvánok na stretnutia tretích osôb. Oprávnenie k zasielaniu a telefonickému kontaktovaniu nevyžiadaných obchodných informácií Prevádzkovateľovi zánikom zmluvy alebo registrácie nezaniká, Dodávateľ alebo Dopytujúci sú však oprávnení príslušným súhlasom vždy odvolať alebo vysloviť nesúhlas s ďalším zasielaním alebo telefonickým oslovovaním obchodných ponúk, akcií, prieskumov, pozvánok na stretnutia.

Osobné údaje Prevádzkovateľ spracováva prostredníctvom svojich počítačových systémov, prípadne počítačovými systémami jednotlivých spracovateľov.

Ďalšie spracovanie osobných údajov môže prebiehať v rámci údajov zadaných pri recenziách a podobne. Dôsledne si prosím prečítajte ich pravidlá.

Pre výkon svojich práv môžu Dopytujúci a Dodávatelia využiť e-mailový kontakt info@aaadopyt.sk

5. Osobné údaje Dopytujúcich budú poskytnuté Dodávateľom v rámci bežnej funkčnosti služby popísanej vyššie. K osobným údajom Dopytujúcich aj Dodávateľov môžu ďalej získať prístup v určitom rozsahu (i) osoby, ktoré pre Prevádzkovateľa vykonávajú podporné činnosti, napr. prevádzkovatelia jeho IT systémov, (ii) osoby zabezpečujúce pre Prevádzkovateľa rozosielanie e – mailov, pokiaľ takéto osoby bude využívať, (iii) prevádzkovatelia záložných serverov a dátových záloh, (iv) právni, ekonomickí a daňoví poradcovia a audítori Prevádzkovateľa a (v) osoby poskytujúce benefity užívateľom serveru. Údaje dlžníkov môžu byť poskytnuté osobám zaisťujúcim pre Prevádzkovateľa vymáhanie pohľadáviek alebo poisťovacím spoločnostiam zabezpečujúcim poistenie pohľadáviek.

6. Vaše práva. Upozorňujeme, že nie ste povinný poskytnúť akékoľvek údaje a ich poskytnutie je dobrovoľné. Ak nám nebudú poskytnuté niektoré údaje, nebudeme schopní Vám poskytnúť službu. Služba nie je určená osobám mladším ako 18 rokov.

Poučenie pre obdobie do 24.5.2018 podľa zákona o spracovaní a ochrane osobných údajov

Každý subjekt údajov má právo na prístup k osobným údajom a právo na opravu osobných údajov. Každý subjekt údajov, ktorý zistí alebo má podozrenie, že správca alebo spracovateľ realizuje spracovanie jeho osobných údajov, ktoré sú v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

 • požiadať správcu alebo spracovateľa o vysvetlenie
 • požadovať, aby správca alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Môže sa jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť subjektu uznaná ako oprávnená, správca alebo spracovateľ neodkladne odstráni závadný stav. V prípade, že správca alebo spracovateľ nevyhovie oprávnenej žiadosti, má subjekt údajov právo obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (tento postup nevylučuje, aby sa subjekt údajov obrátil so svojím podnetom na Úrad pre spracovanie osobných údajov). Ak vznikla v dôsledku spracovania osobných údajov subjektu údajov iná než majetková ujma, postupuje sa pri uplatňovaní jeho nároku podľa zvláštneho zákona.

Všeobecné pravidlá ochrany osobných údajov pre obdobie od 25.05.2018 podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 z 27 apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES

1. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ je osoba, ktorá spracúva osobné údaje dotknutej osoby (Vás). Prevádzkovateľom je  spoločnosť AAA poptávka s.r.o., so sídlom Sluneční náměstí 2583/11, Praha 5, 158 00, IC: 07342250 , zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 298778. V prípade, ak máte akékoľvek otázky, môžete sa na nás obrátiť (i) prostredníctvom elektronickej pošty na adrese info@aaadopyt.sk alebo (ii) telefonicky na čísle 00421 220 839 005 (iii) klasickou poštou na našu adresu AAA poptávka s.r.o., so sídlom Sluneční náměstí 2583/11, Praha 5, 158 00 

2. Dotknutá osoba

Dotknutou osobou ste Vy, pretože Vaše osobné údaje spoločnosť AAA poptávka s.r.o. spracúva.

3. Osobné údaje

Osobnými údajmi sú akékoľvek údaje, na základe ktorých je dotknutá osoba identifikovaná alebo identifikovateľná. Rozsah Vašich osobných údajov, ktoré spoločnosť AAA poptávka s.r.o. spracúva, závisí od účelu, pre ktorý sú tieto osobné údaje spracúvané.

Jednotlivé kategórie a typy osobných údajov, ktoré spracúvame, vždy závisia od účelu, pre ktorý Vaše osobné údaje spracúvame a právneho základu, na základe ktorého ich spracúvame. K osobným údajom, ktoré môžeme od Vás požadovať, patria najmä

 1. identifikačné údaje (meno a priezvisko, rodné priezvisko, tituly pred menom a za menom, dátum narodenia, rodné číslo, číslo dokladu totožnosti, doklad totožnosti, fotografie, online identifikátory, IP adresy, podpisy),
 2. kontaktné údaje (adresy / trvalý pobyt, prechodný pobyt, bydlisko, fakturačná adresa, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, faxové číslo),
 3. údaje o sociálnej identite (rodinný stav, počet detí, mená a priezviská detí, pohlavie, údaje o vzdelaní, pracovné pozície, funkcie, údaje o vlastnostiach z pracovných hodnotení, údaje z rodinného života a správania),
 4. údaje o ekonomickej identite (čísla bankových účtov, čísla daňových, účtovných, dodacích a iných dokladov, údaje o platbách, dlhoch a záväzkoch),
 5. spotrebiteľské údaje (IP adresy, údaje o nákupoch a nákupných preferenciách, údaje z cookies),
 6. lokalizačné údaje
 7. iné údaje o právnej identite Dotknutých osôb (údaje zo zmlúv a iných právnych úkonov, údaje o nefinančných záväzkoch, právach a nárokoch, údaje o aktivitách, činnostiach a správaní),
 8. údaje o trestnej a priestupkovej činnosti (údaje týkajúce sa uznania viny v prípade spáchania trestného činu a priestupku).

Nespracúvame osobitné kategórie osobných údajov, ktoré sú obzvlášť citlivé (údaje odhaľujúce rasový alebo etnický pôvod, nie je možné teda spracovávať národnosť, údaje odhaľujúce politické názory, údaje odhaľujúce náboženskú vieru alebo filozofické presvedčenie, členstvo v odboroch / len za účelom plnenia zákonných povinností podľa Zákonníka práce, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia a údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie).

4. Zdroje osobných údajov

Spoločnosť AAA poptávka s.r.o. získava Vaše osobné údaje zvyčajne priamo od Vás. Osobné údaje (i) sú uvedené predovšetkým na zmluvách, ktoré sme s Vami uzavreli, alebo (ii) ste ich vyplnili vo formulári na webovej stránke, prípadne (iii) ste nám ich zaslali alebo poskytli v rámci vzájomnej korešpondencie alebo komunikácie, alebo (iv) sme ich odvodili od iných údajov, ktoré ste nám poskytli.

5. Účel spracúvania osobných údajov

Spoločnosť AAA poptávka s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje na účely, ktoré jej vyplývajú z právneho predpisu, zmluvy alebo zo súhlasu, ktorý ste jej udelili. Každý účel spracúvania osobných údajov je vždy presne konkretizovaný v príslušnom dokumente, ktorý ho upravuje.

6. Právne základy spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame na základe niektorého z nasledujúcich právnych základov:

 1. Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na jeden alebo viacero konkrétnych účelov.
 2. Plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.
 3. Splnenie zákonnej povinnosti podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
 4. Ochrana životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby (života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby).
 5. Splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej spoločnosti AAApoptávka s.r.o.
 6. Oprávnený záujem spoločnosti AAA poptávka s.r.o. alebo tretej strany, ak nad týmto záujmom neprevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce ochranu jej osobných údajov. O oprávnenom záujme budete vždy informovaní.

7. Odvolanie súhlasu

Ak je právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov súhlas, môžete ho kedykoľvek odvolať (i) elektronickou poštou na adresu info@aaadopyt.sk, (ii) písomne na adresu AAA poptávka s.r.o., so sídlom Sluneční náměstí 2583/11, Praha 5, 158 00 , (iii) osobne, (iv) prostredníctvom odkazu v správe alebo (v) v rozhraní online služby, ktorú využívate a ktorá túto funkcionalitu umožňuje. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. V prípade odvolania súhlasu Vaše osobné údaje prestaneme bezodkladne spracúvať a vymažeme ich.

V prípade, ak spoločnosť AAA poptávka s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje aj na inom právnom základe ako je Váš súhlas, odvolaním súhlasu nezaniká jej oprávnenie spracúvať Vaše osobné údaje na iných právnych základoch.

8. Právo namietať a právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

Máte právo podať námietky voči spracúvaniu osobných údajov priamo spoločnosti AAA poptávka s.r.o. (bod 13, písmeno (a) a bod 14 týchto Pravidiel) (i) elektronickou poštou na adrese  info@aaadopyt.sk, alebo (ii) klasickou poštou na našu adresu AAA poptávka s.r.o., so sídlom Sluneční náměstí 2583/11, Praha 5, 158 00 

Okrem práva podať námietky podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (https://dataprotection.gov.sk).

9. Príjemcovia osobných údajov

Spoločnosť AAA poptávka s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje predovšetkým pre vlastné účely. Okrem toho môže poskytnúť Vaše osobné údaje našim obchodným partnerom, prostredníctvom ktorých Vaše osobné údaje spracúvame. Ide o dôveryhodné osoby (tzv. príjemcovia a sprostredkovatelia), ktoré pre nás zabezpečujú vývoj, údržbu a prevádzkovanie softvérových riešení a iných služieb, prostredníctvom ktorých Vaše osobné údaje spracúvame alebo nám poskytujú služby (napr. ekonomické, právne, audítorské a marketingové).

Príjemcami Vašich osobných údajov sú okrem toho naši zamestnanci. Vaše osobné údaje môžeme s Vašim súhlasom poskytnúť aj tretím osobám, ktoré budú Vaše osobné údaje spracúvať pre ich marketingové potreby.

10. Doba spracúvania osobných údajov

Doba spracúvania Vašich osobných údajov závisí od právneho základu ich spracúvania. Môže byť určená priamo právnym predpisom alebo bude uvedená v zmluve, ktorú sme s Vami uzavreli, alebo v súhlase, ktorý ste nám poskytli.

V prípade, ak nie je doba spracúvania uvedená priamo v právnom predpise alebo zmluve, štandardne budeme spracúvať osobné údaje (i) po dobu 24 mesiacov od začiatku ich spracúvania alebo (ii) po dobu plynutia premlčacej doby, ak je právnym základom náš oprávnený záujem (napr. v prípade uplatnenia právneho nároku).

Po uplynutí tejto doby, zániku dôvodu spracúvania osobných údajov alebo pri odvolaní Vášho súhlasu Vaše osobné údaje vymažeme (okrem prípadu, ak Vaše osobné údaje spracúvame na inom právnom základe ako je súhlas). Pred uplynutím tejto doby Vás môžeme požiadať o predĺženie platnosti Vášho súhlasu na ďalších 24 mesiacov.

11. Spôsob spracúvania osobných údajov

Spoločnosť AAA potávka s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje  elektronicky prostredníctvom automatizovaných informačných systémov, ktoré prevádzkuje sama alebo prostredníctvom svojich obchodných partnerov (napr. The Rocket Science Group, LLC a Microsoft Corporation) alebo telefonicky prostredníctvom call centra. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj v ich listinnej podobe (napr. zmluvy, účtovné a daňové doklady, listinná korešpondencia) v systematicky usporiadaných evidenciách.

12. Práva dotknutej osoby

 1. PRÁVO NAMIETAŤ: Proti spracúvaniu Vašich osobných údajov máte právo namietať. Namietať môžete vtedy, ak sú Vaše osobné údaje spracúvané z dôvodu plnenia úlohy vo verejnom záujme alebo oprávneného záujmu spoločnosti AAA potávka s.r.o. alebo na účely priameho marketingu. Vaša námietka bude oprávnená a úspešná v prípade, ak Vaše oprávnené dôvody prevažujú nad oprávnenými dôvodmi spoločnosti AAA poptávka s.r.o. alebo ak ide o spracúvanie Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu (v takom prípade je námietka vyhodnotená ako odvolanie Vášho súhlasu). Namietať nemôžete v prípade, ak je spracúvanie nevyhnutné na (i) splnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu alebo (ii) vedecké alebo štatistické účely alebo účely historického výskumu. Ak je Vaša námietka oprávnená a úspešná, Vaše osobné údaje nebudeme ďalej spracúvať.
 2. PRÁVO NA INFORMÁCIE: Máte právo na poskytnutie informácií o tom, či Vaše osobné údaje spracúvame, v akom rozsahu ich spracúvame a na informácie o porušení ochrany Vašich osobných údajov.
 3. PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM: Máte právo na vystavenie potvrdenia o tom, že Vaše osobné údaje spracúvame, aké Vaše osobné údaje spracúvame a na kópiu týchto osobných údajov. Toto potvrdenie Vám poskytneme elektronickou poštou, ak nás nepožiadate o inú formu. Môžeme odmietnuť poskytnúť Vám toto potvrdenie v prípade, ak by to malo nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.
 4. PRÁVO NA OPRAVU: V prípade, ak sú Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, nesprávne alebo neúplné, máte právo požadovať ich opravu alebo doplnenie. V prípade, ak využívate niektorú z online služieb, v rámci ktorých spravujete svoje osobné údaje (napr. HN Konto, AAADopyt.sk), právo na opravu uplatníte priamo vykonaním opravy v rozhraní danej online služby.
 5. PRÁVO NA VYMAZANIE / PRÁVO NA ZABUDNUTIE: Po ukončení spracúvania osobných údajov (odvolanie súhlasu, úspešná námietka, uplynutie doby a pod.) alebo pri ich spracúvaní v rozpore s právnymi predpismi máte právo na ich vymazanie a spoločnosť AAA poptávka s.r.o. Vaše osobné údaje v takomto prípade bezodkladne vymaže. O vymazanie osobných údajov môžete tiež požiadať. Výmaz je vždy konečný. Právo na vymazanie nie je možné uplatniť, ak sú osobné údaje potrebné napr. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie, splnenie povinnosti podľa právneho predpisu, splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, na archivačné, vedecké alebo štatistické účely alebo účel historického výskumu alebo na uplatnenie právnych nárokov.
 6. PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA: V prípade, ak namietate správnosť Vašich osobných údajov, spoločnosť AAA poptávka s.r.o. obmedzí ich spracúvanie na dobu overenia ich správnosti. Ak sú Vaše osobné údaje spracúvané nezákonne a nepožadujete ich vymazanie, obmedzíme ich spracúvanie v rozsahu, v akom to budete požadovať, inak iba na ich archivovanie. Ak sú Vaše osobné údaje spracúvané z dôvodu plnenia úlohy verejného záujmu alebo na základe oprávneného záujmu spoločnosti AAA poptávka s.r.o., bude ich spracúvanie obmedzené na dobu preverenia, či oprávnené dôvody spracúvania prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. O obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov nás môžete tiež požiadať. O začiatku a ukončení obmedzenia spracúvania Vašich osobných údajov Vás budeme informovať elektronickou poštou.
 7. PRÁVO NA PRENOSNOSŤ: V prípade, ak (i) je to technicky možné, (ii) spracúvanie Vašich osobných údajov sa deje na základe Vášho súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy, (iii) a nie z dôvodu splnenia úlohy vo verejnom záujme, (iv) spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, a (v) prenos osobných údajov nemá nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb, máte právo na to, aby Vaše osobné údaje boli spracúvané v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. .xml). Pri takto spracúvaných osobných údajov máte právo žiadať o ich prenos k inému prevádzkovateľovi.
 8. PRÁVO ODMIETNUŤ AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE: Máte právo odmietnuť rozhodnutie, ktoré je založené na automatizovanom spracúvaní osobných údajov a profilovaní, ak má právne účinky alebo dotknutú osobu významne ovplyvňujú. Právo nie je možné uplatniť, ak je takéto rozhodnutie potrebné na uzavretie alebo plnenie zmluvy alebo je vykonané na základe právneho predpisu, alebo na základe súhlasu dotknutej osoby. Každé rozhodnutie založené automatizovanom spracúvaní osobných údajov a profilovaní musí byť preskúmateľné manuálne. Dotknutá osoba je oprávnená rozhodnutie písomne napadnúť alebo poskytnúť k nemu svoje stanovisko. Spoločnosť AAA poptávka s.r.o. v súčasnosti nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie. Môže však zasielať alebo telefonicky predstaviť ponuky, ktoré sú špeciálne určené pre Vás na základe informácií a osobných údajov, ktoré sme od Vás získali.

13. Spôsob uplatnenia práv a poučenia

Svoje práva a požiadavky môžete uplatniť elektronickou poštou na adresu info@aaadopyt.sk, písomne na adresu AAA poptávka s.r.o., so sídlom Sluneční náměstí 2583/11, Praha 5, 158 00, osobne alebo iným vyššie uvedeným spôsobom. V prípade, ak svoju žiadosť, námietku, stanovisko alebo odvolanie súhlasu doručíte inak ako listom s Vašim podpisom, elektronickou poštou s kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo osobne, môžeme od Vás požadovať dodatočné dôveryhodné overenie Vašej totožnosti, inak nebudeme musieť Vašej požiadavke vyhovieť. Vašej žiadosti nemusíme vyhovieť ani v prípadoch, ktoré upravujú právne predpisy.

Vaše požiadavky budú vybavené najneskôr do jedného mesiaca od ich doručenia. Túto lehotu môžeme predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane, ak ide o odôvodnený prípad a s ohľadom na komplexnosť a počet požiadaviek. O predĺžení lehoty Vás budeme informovať.

Informácie, potvrdenia a oznámenia Vám budeme poskytovať bezplatne. V prípade opakovaných žiadostí alebo žiadostí, ktoré sú zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, môžeme od Vás požadovať zaplatenie administratívnych nákladov vynaložených na ich vybavenie alebo môžeme jej vybavenie odmietnuť.

V prípade, ak Vás kontaktujeme telefonicky alebo nás kontaktujete priamo Vy, budú tieto telefonické rozhovory nahrávané. O tejto skutočnosti budete poučení na začiatku telefonického rozhovoru. V prípade, ak si prajete, aby rozhovor nebol nahrávaný, kontaktujte nás iným spôsobom alebo požiadajte o telefonické kontaktovanie z nemonitorovanej linky.

14. Zásady spracúvania osobných údajov

 1. ZÁSADA ZÁKONNOSTI: Osobné údaje spracúvame spravodlivo, transparentne a len na základe zákonného dôvodu (súhlas dotknutej osoby, plnenie zmluvy, plnenie zákonnej povinnosti, ochrana životne dôležitých záujmov dotknutej alebo inej fyzickej osoby, plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, oprávnený záujem spoločnosti AAA poptávka s.r.o. ). Pri spracúvaní nebudeme porušovať práva dotknutej osoby.
 2. ZÁSADA OBMEDZENIA ÚČELU: Osobné údaje môžeme spracúvať len na konkrétny, presne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel, inak len na archivačné, vedecké alebo štatistické účely alebo účely historického výskumu.
 3. ZÁSADA MINIMALIZÁCIE OSOBNÝCH ÚDAJOV: Môžeme spracúvať len tie osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme alebo tie, ktoré nám umožňuje spracúvať zákon. Nepotrebné osobné údaje nebudeme spracúvať ani ich vyžadovať. Je zároveň aj na Vás, aby ste nám poskytli len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné potrebné na účel, pre ktorý ich budeme spracúvať a neposkytovali nám nadbytočné údaje (napr. pri vzájomnej komunikácii a pod.).
 4. ZÁSADA SPRÁVNOSTI: Spracúvame len správne a aktuálne osobné údaje. Ak sú nami spracúvané osobné údaje nesprávne alebo neúplné, tak ich opravíme alebo doplníme. Nesprávne osobné údaje vymažeme. Správnosť osobných údajov taktiež závisí aj od Vás, a preto je nevyhnutné, aby ste nám vždy poskytli správne a úplné osobné údaje.
 5. ZÁSADA MINIMALIZÁCIE UCHOVÁVANIA: Osobné údaje budeme spracúvať len po dobu potrebnú na splnenie účelu alebo stanovenú právnym predpisom. Dlhšie ich budeme spracúvať len na archivačné, vedecké alebo štatistické účely alebo účely historického výskumu.
 6. ZÁSADA INTEGRITY A DÔVERNOSTI: Osobné údaje ochránime pred stratou, náhodným vymazaním, poškodením, odcudzením alebo zničením. Zabezpečíme, aby nedochádzalo k nezákonnému spracúvaniu osobných údajov. Bezpečnosť osobných údajov je dôležitá a zabezpečujeme ju prostredníctvom štandardných primeraných technických a iných opatrení.
 7. ZÁSADA ZODPOVEDNOSTI: Zodpovedáme za bezpečnosť a ochranu osobných údajov Vám a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorý je oprávnený preskúmavať spracúvanie osobných údajov v rámci konania o ochrane osobných údajov.

15. Spracúvanie osobných údajov detí

Osobné údaje detí mladších ako 16 rokov je možné spracúvať len v osobitných a odôvodnených prípadoch. V prípade, ak máte menej ako 16 rokov a poskytli ste nám súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, je potrebné, aby bol tento súhlas udelený a potvrdený aj Vaším zákonným zástupcom. V tejto súvislosti môžeme od Vás požadovať dátum narodenia ako jeden z osobných údajov za účelom overenia Vášho veku. Ak Vaše osobné údaje spracúvame na inom právnom základe ako je Váš súhlas, môžeme vyžadovať potvrdenie a súhlas Vášho zákonného zástupcu.