Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky produktu AAAdopyt.sk upravujú zmluvné vzťahy medzi AAApoptávka s.r.o., so sídlom Sluneční náměstí 2583/11, Praha 5, 158 00, IC: 07342250, zapísané v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 298778 (ďalej len "prevádzkovateľ") a užívateľovi (najmä odberateľom alebo dodávateľom) dopytového servera www.aaadopyt.sk (ďalej len "Server").

1. Popis služby

Server umožňuje fyzickým osobám podnikateľom, právnickým osobám a ďalším osobám a subjektom s prideleným identifikačným číslom v SR (ďalej len "dodávateľ" alebo "Dodávatelia"), možnosť registrácie do systému AAAdopyt.sk a výber tarifu na využívanie spoplatnených služieb. Dodávateľ si môže vybrať plnenie podľa nasledujúcich ponúk:

 • Kontakty na dopytujúcich
 • Prístup na verejné obstarávanie
 • Firemný zápis PROFI
 • Sponzorovaný odkaz do e-mailu
 • Sponzorovaný odkaz do katalógu
 • Prezentácia Dodávateľa formou reklamných formátov na serveri alebo u prevádzkovateľa.

Server ďalej umožňuje dopytujúcemu subjektu (fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá požaduje tovar alebo služby, ďalej len "Dopytujúci" a hľadá pre svoju požiadavku vhodného Dodávateľa) zadávať svoju požiadavku do systému, a to úplne zadarmo. Tento dopyt bude kontrolovaný správcom servera rozoslaný vhodným Dodávateľom za účelom získania ponúk od registrovaných dodávateľov. Bližšie podmienky tejto služby sú opísané v bode 14 týchto podmienok.

2. Pravidlá pre registráciu Dodávateľa

2.1 Registrácia Dodávateľa bude prevedená:

 • vyplnením registračného formulára na webe AAAdopyt.sk
 • telefonicky na kontaktnom čísle uvedenom na webe serveru
 • vyplnením registračného formulára na niektorý z ostatných serverov Prevádzkovateľ
 • telefonickým oslovením interného alebo externého call centra

2.2 Dodávateľ je pri registrácii povinný riadne a pravdivo uvádzať povinné údaje o sebe (meno subjektu, kontaktnú adresu, identifikačné číslo, kontaktné osoby atď.). Prevedením registrácie Dodávateľ prehlasuje, že sa oboznámil s týmito Podmienkami a že s nimi súhlasí. Súčasne potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom stránky www.aaadopyt.sk a s princípom fungovania týchto služieb a že s nimi bez výhrad súhlasí. V čase registrácie musí mať Dodávateľ identifikačné číslo IČ platné (podľa obchodného registra alebo iného verejného registra) a aktívne (nemá ukončenú alebo prerušenú činnosť).

2.3 Dodávateľ si sám vyberá službu vo forme tarifných balíčkov. Pri registrácii si sám volí odbory, ktoré zodpovedajú jeho činnosti. Dodávateľ vyplní registráciu a odoslaním objednávky uzavrie zmluvu s prevádzkovateľom. Pri telefonickej registrácii je Dodávateľ v úvode rozhovoru informovaný o tom, že hovor s operátorom je nahrávaný za účelom spracovania osobných údajov a vytvorenia objednávky. Pred zaslaním objednávky zo strany prevádzkovateľa musí objednávku potvrdiť verbálnym súhlasom, tým uzavrie zmluvu s prevádzkovateľom. Dodávateľ súhlasí s tým, že popis spoločnosti a popis produktov a služieb môže byť vykonávaný povereným pracovníkom Prevádzkovateľom upravený a Dodávateľom zaslaný na autorizáciu. Ak autorizáciu neuskutoční bez zbytočného odkladu, ak prevádzkovateľ ustanoví za autorizáciu, potom sa v tomto termíne považuje popis produktu a služieb navrhnutý prevádzkovateľom za schválený. Dodávateľ súhlasí s tým, že poskytnuté údaje sa automaticky objavia a uverejnia v dodávateľskom katalógu dodávateľov a môžu byť zobrazené v ďalších firemných katalógoch prevádzkovateľa.

2.4 Dodávateľ je povinný informovať prevádzkovateľa o zmenách, ktoré môžu ovplyvniť platnosť registrácie. Ďalej je povinný informovať prevádzkovateľa o zmene kontaktov a kontaktných osôb konajúcich za Dodávateľa.

2.5 Dodávateľ, ktorému prevádzkovateľ poskytol prístup do svojho on-line rozhrania, nezabezpečuje tretím osobám prístupové údaje do on-line rozhrania, chráni údaje o svojom užívateľskom mene a prístupovom hesle pred zneužitím na strane tretích osôb a nepoužíva on-line rozhranie pre iné účely, než účely uzavretej zmluvy s prevádzkovateľom. Dodávateľ je povinný oznámiť prevádzkovateľovi každé podozrenie zo zneužitia údajov uložených v systémoch prevádzkovateľa a bez zbytočného odkladu. Prevádzkovateľ môže v prípade podozrenia na zneužitie kedykoľvek prístup k on-line rozhraniu Dodávateľa odobrať, obmedziť alebo zmeniť jeho heslo. V prípade, že sa táto situácia zneužívania údajov opakuje, bude Dodávateľovi služba prevádzkovateľa zrušená bez náhrady.

2.6 Dodávateľ môže využívať službu iba na účely, na ktoré je služba určená. Dodávateľ nie je oprávnený využívať službu iným spôsobom, najmä na účely sledovania počtu objednávok alebo verejných zákaziek, zhromažďovania kontaktov a ich použitia inak ako na zasielanie ponuky, na účely výbavy voči prevádzkovateľovi služby, porušenia právnych predpisov alebo dobrých mravov, pre svoje osobné účely, ďalšie šírenie požiadaviek alebo iných častí databázy Serveru a iných nevhodných účelov. Dodávateľ nie je oprávnený zasielať žiadosť bez schválenia nevyžiadanej obchodnej komunikácie, ak by to umožňovali právne predpisy. V prípade porušenia týchto podmienok môže prevádzkovateľ okamžite ukončiť registráciu Dodávateľa a iných zástupcov platenej i neplatenej služby. Dodávateľovi v takomto prípade nevzniká nárok na vrátenie peňazí za platené služby. Dodávateľ zodpovedá za to, že údaje Dopytujúcich, ktoré mu budú poskytnuté, budú spracované v súlade s príslušnými predpismi o ochrane osobných údajov a dôverných tajomstiev. Dodávateľ nebude spracovávať osobné údaje mimo územia EÚ, ak takéto spracovanie nebude výslovne povolené právnymi predpismi.

2.7 Prevádzkovateľ má podľa vlastného uváženia právo nezverejniť na serveri alebo odmietnuť, pozastaviť alebo zrušiť registráciu Dodávateľa, prerušiť alebo obmedziť poskytovanie služby Dodávateľovi, ktorý:

 • uvedie nepravdivé údaje o sebe alebo o svojej spoločnosti
 • za účelom zhromažďovania údajov počtov dopytov a iných údajov o dopytujúcich kvôli iným negatívnym účelom
 • nesplňuje tieto Podmienky, najmä pravidlá pre registráciu Dodávateľa a práva a povinnosti Dodávateľa
 • by mohol poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa
 • porušuje tieto Podmienky alebo existuje podozrenie, že ich porušuje.

V takom prípade má Prevádzkovateľ právo zmluvný vzťah s Dodávateľom okamžite ukončiť a Dodávateľ nemá nárok na vrátenie príslušnej časti z vyhradenej ceny služby.

3. Aktivácia služby, fakturácia a platobné podmienky

3.1 Po vyplnení registračného formulára alebo telefonickej registrácii získa dodávateľ od prevádzkovateľa prístupové údaje do správneho rozhrania AAAdopyta.sk na e-mail, ktorý uviedol pri registrácii. Aktivácia služby sa uskutoční bezprostredne po registrácii. Súčasne s aktiváciou služieb je Dodávateľovi zaslaný daňový doklad - faktúra a na základe telefonického súhlasu s využívaním služby, prípadne registrácie a výbere príslušného tarifu podľa aktuálneho cenníka služby. Splatnosť faktúry je 14 dní od vystavenia faktúry Dodávateľom. Dodávateľ je oprávnený v lehote dvoch kalendárnych dní od uzatvorenia zmluvy odstúpiť od tejto zmluvy, avšak v takom prípade je Dodávateľ povinný uhradiť storno poplatok vo výške 50% z ceny Dodávateľom objednanej služby. Po uhradení bude Dodávateľovi zaslaný riadny daňový doklad na korešpondenčnú adresu Dodávateľa.

O aktivácii alebo zmazaní účtu je Dodávateľovi zaslaný informačný e-mail na uvedený kontakt pri registrácii.

V prípade neuhradenej faktúry môže byť služba blokovaná a firemné údaje Dodávateľa môžu byť poskytnuté tretej strane za účelom vymáhania predmetnej pohľadávky.

Stornovanie objednávky musí byť vykonané iba písomne. Prevádzkovateľovi vznikajú nároky prevádzkovateľa na platbu ceny za služby nedotknuté (tj. prevádzkovateľ má v takom prípade nárok na odstupné vo výške 100% z ceny). To platí aj v prípade, keď prevádzkovateľ odmietne realizovať službu z dôvodu neplnenia záväzkov Dodávateľa.

V prípade nedodania podkladov alebo omeškania dodania podkladov objednanej reklamy si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo na storno poplatok vo výške 100%.

4. Garancia

4.1 Garancia výmeny služby

ya Novým dodávateľom, ktorí sa registrujú pre služby AAAdopyt.sk od 1.1.2020 garantuje Prevádzkovateľ výmenu služby zadarmo ak bola táto garancia súčasťou uzatvorenej zmluvy po telefóne. Výmena služby je možná maximálne do konca 3 mesiaca plnenia danej služby a to len 1 x. Výmena služby sa uskutočňuje na vyžiadanie Dodávateľa z portfólia služieb Prevádzkovateľa (Zasielanie dopytov, Zasielanie verejných zákaziek, prezentácia v katalógu a pod.). Dĺžka plnenia služby nie je dotknutá výmenou služby.

4.2 Garancia získania zákazky

Garancia získania zákazky platí iba pre dodávateľa služby zasielania dopytov, ktorý uzavrie objednávku na službu v období od 1.1.2024 do 31.12.2024 a to iba za predpokladu, že táto garancia získania zákazky bola súčasťou uzavretej zmluvy po telefóne a príslušná faktúra bola uhradená v čase jej splatnosti.

Prevádzkovateľ vráti Dodávateľovi na jeho vyžiadanie a podľa zjednania 100% alebo 50% výšku registračního poplatku v prípade, že prostredíctvom služby DOPYTY nezíska žiadneho zákazníka. Garanciu získania zakázky je možné uplatniť len na službu DOPYTY, v prípade iného balíčku služieb je možné garanciu uplatniť iba na časť registračného poplatku vo výške ceny služby DOPYTY.

Pre uplatnenie garancie získania zákazky je Dodávateľ povinný dodržať nasledovný postup:

 • Uhradiť faktúru služby, ku ktorej sa Garancia vzťahuje, do splatnosti dohodnuté pri objednávke služby.
 • Poslať na e-mail garancia@aaadopyt.sk Prevádzkovateľovi informáciu o nezrealizovaní zákaky v období 5-6. měesiaca plnenia služby.
 • Požiadať o uplatnenie Garancie získania zákazky po skončeniu platnosti služby a to najneskôr do 3 dní od daného dátumu.
 • Poslať vyplnené čestné prehlásenie zaslané Prevázdkovateľa s informáciou, že nebola získaná minimálne 1 zákazka najneskôr do 3 dní od dátumu, kedy bol e-mail s čestným prehlásením zo strany Prevízkovateľa odoslaný na e-mailovú adresu Dodávateľa. V prípade nedodania vyplneného a podpísaného čestného prehlásenia v stanovenej lehote nárok na na vrátenie registračného poplatku alebo predĺženie služby zadarmo zaniká. V prípade kladného posúdenia žiadosti po doručení čestného prehlásenia, je na e-mailovú adresu Dodávateľa odoslaný Opravný daňový doklad (ďalej len „ODD“). Podpísaný ODD s doplneným bankovým číslom účtu pre zaslanie refundovanej čiastky je nutné odoslať do 3 dní od chvíle, kedy bol e-mail s ODD zo strany Prevádzkovateľa odoslaný. Až po jeho doručení späť Prevádzkovateľovi je čiastka prevedená na uvedený bankový účet.

5. Predĺženie služieb

Službu je možné predĺžiť kedykoľvek v priebehu využívania služby alebo v okamžiku ukončenia. Ak objednávateľ Dodávateľa z webu predlžuje službu alebo akúkoľvek inú službu alebo mu bude ponúknuté predĺženie prostredníctvom telefonického hovoru s Prevádzkovateľom na základe jeho súhlasu, vznikne (predĺžený) zmluvný vzťah medzi Dodávateľom a Prevádzkovateľom. Služba je aktivovaná v závislosti od zvoleného obdobia príslušného tarifu. V prípade predĺženia pred ukončením doby platnosti služby je Dodávateľovi služba aktivovaná o ďalšie objednané obdobie.

Zrušenie účtu

Pre zrušenie účtu kontaktujte operátora servera.

6. Práva a povinnosti balíku Kontakty na dopytujúcich

Balíček Kontakty na dopytujúcich je možné objednať samoobsluhou na www.aaaadopyt.sk, písomne ??alebo prostredníctvom telefonického hovoru za cenu podľa aktuálneho cenníka služieb.K objednanému balíku Kontakty na dopytujúcich je potrebné sa zaregistrovať v systéme ako Dodávateľ. Objednaním služieb vzniká zmluvný vzťah medzi dodávateľom a prevádzkovateľom.

6.1. Aktiváciou balíčku Kontakty na dopytujúcich získava Dodávateľ možnosť využívať služby v rámci zvoleného balíčka. Balíček Kontakty na dopytujúcich obsahuje:

 • zasielanie súkromných a firemných dopytov s kontaktom na základe nastavení do 12 kategórií formou e-mailov.
 • firemný zápis do katalógu dodávateľov na AAAdopyt.sk a iných katalógov Prevádzkovateľa
 • online podpora
 • telefonické služby zákazníkom

6.2 Balíček Kontakty na dopytujúcich má obmedzenie a to na 30 zobrazení kontaktov na Dopytujúcich za posledných 48 hodín na webe aaadopyt.sk. Prevádzkovateľ môže rozhodnúť inak a zvýšiť počet zobrazení na dobu určenú na tento účel. Rozšírenie balíčku je možné Kontakty na dopytujúcich + Prístup na verejné obstarávanie a Kontakty na dopytujúcich + Prístup na verejné obstarávanie + Firemný zápis PROFI. Dodávateľ má pri balíčku Kontakty na dopytujúcich právo zvoliť si 1 e-mail, na ktorý budú zo servera zasielané súkromné dopyty.

6.3 Balíček Kontakty na dopytujúcich má platnosť 1 rok alebo 2 roky podľa zvoleného časového obdobia v objednávke Dodávateľa.

7. Práva a povinnosti pre balíček Prístup na verejné obstarávanie

Balíček Prístup na verejné obstarávanie je možné objednať písomne, samoobslužne na www.aaadopyt.sk alebo prostredníctvom telefonického hovoru v cene podľa aktuálneho cenníka služieb. Pri objednaní balíčka Prístup na verejné obstarávanie je potrebná registrácia v systéme ako Dodávateľ. Objednaním služieb vzniká zmluvný vzťah medzi dodávateľom a prevádzkovateľom.

7.1. Aktiváciou balíčka Prístup na verejné obstarávanie získava Dodávateľ možnosť využívať služby v rámci zvoleného balíčka. Balíček obsahuje:

 • zasielanie výziev verejného obstarávania s kontaktmi a požiadavkami zadávateľa na základe nastavení do 12 kategórií na odosielanie na e-mail.
 • firemný zápis do katalógu dodávateľov na AAAdopyt.sk a iných katalógov Prevádzkovateľa
 • online podpora
 • telefonické služby zákazníkom

7.2 Balíček Prístup na verejné obstarávanie má obmedzenie na 30 zobrazení kontaktov pri verejných zákazkách za posledných 48 hodín na webe www.aaadpyt.sk. Prevádzkovateľ má právo zvýšiť počet zobrazovaní na určenú dobu. Rozšírenie súčasného balíčku Prístup na verejné obstarávanie + Kontakty na dopytujúcich a Prístup na verejné obstarávanie + Firemný zápis PROFI . Dodávateľ má právo zvoliť si 1 e-mail, na ktorý mu budú odosielané nové verejné zákazky.

7.3 Balíček Prístup na verejné obstarávanie má platnosť 1 rok alebo 2 roky podľa zvoleného časového obdobia v objednávke Dodávateľa.

8. Práva a povinnosti Kontakty na dopytujúcich + Prístup na verejné obstarávanie

8.1. Balíček Kontakty na dopytujúcich + Prístup na verejné obstarávanie je možné objednať písomne, samoobslužne na www.aaadopyt.sk alebo prostredníctvom telefonického hovoru za cenu podľa aktuálneho cenníka služieb. Pri objednávke balíku Kontakty na dopytujúcich + Prístup na verejné obstarávanie je potrebné byť zaregistrovaný v systéme ako Dodávateľ. Objednaním služieb vzniká zmluvný vzťah medzi dodávateľom a prevádzkovateľom.

8.2. Aktiváciou balíčka Kontakty na dopytujúcich + Prístup na verejné obstarávanie získava Dodávateľ možnosť využívať služby v rámci zvoleného balíčka. Balíček obsahuje:

 • zasielanie súkromných a firemných dopytov s kontaktom na základe nastavení do 30 kategórií formou e-mailov.
 • zasielanie výziev verejného obstarávania s kontaktmi a požiadavkami zadávateľa na základe nastavení do 30 kategórií na odosielanie na e-mail.
 • 100 zobrazení kontaktov pri súkromných dopytov a verejných zákazkách za posledných 48 hodín na webe aaadopyt.sk
 • 2 nastaviteľné e-maily
 • firemný zápis do katalógu dodávateľov na AAAdopyt.sk a iných katalógov Prevádzkovateľa
 • online podpora
 • telefonické služby zákazníkom

8.3 Balíček Kontakty na dopytujúcich + Prístup na verejné obstarávanie má rozšírené nastavenie až na 100 zobrazení kontaktov pri súkromných dopytoch a verejných zákazkách za posledných 48 hodín. Dodávateľ má právo zvoliť si 2 e-maily, na ktoré budú odosielané nové súkromné dopyty a verejné zákazky zo serveru.

8.4 Balíček Kontakty na dopytujúcich + Prístup na verejné obstarávanie má platnosť 1 rok alebo 2 roky podľa zvoleného časového obdobia v objednávke Dodávateľa.

8.5 Objednávateľom služieb AAAdopyt.sk je aktivovaná služba Aktualizácia profilu, v rámci ktorej prebieha aktualizácia kontaktných údajov, tj. e-mail, telefón, www, adresa, kontrola záznamu firmy v registroch a evidencii verejnej správy (Obchodný register Slovenskej republiky, Živnostenský register Slovenskej republiky a podobne) podľa platného cenníka služieb. V rámci služby Aktualizácia profilu prebieha ďalej 1 x za týždeň aktualizácia verejných hodnotení firmy po celú dobu platnosti služby.

9. Všeobecné pravidlá a povinnosti k balíčkom služieb

9.1 Prevádzkovateľ sprostredkuje kontakt na zadávateľa dopytu alebo verejnej zákazky. Prevádzkovateľ  však nezaručuje, že príslušný dopyt alebo verejná zákazka bude zrealizovaná.

9.2 Prevádzkovateľ má právo zasielať Dodávateľovi dopyty a verejné zákazky podľa pri vybraných kategórií pri registrácii alebo pri nastavovaní svojho užívateľského účtu po prihlásení Dodávateľa na Server.

9.3 Dodávateľ nesmie ďalej upravovať, kopírovať, šíriť, vystavovať, publikovať, poskytovať, distribuovať, prenášať, reprodukovať, licencovať, prevádzať, atď. Informácie, ktoré Dodávateľ dostane na e-mail, slúžia iba na vytvorenie ponuky pre Dopytujúceho, zaslanie ponuky Dopytujúcemu a nadviazaniu spolupráce s Dopytujúcim. V prípade, že Dodávateľ použije zaslané dopyty v rozpore s ustanoveniami predchádzajúcich bodov tohto bodu, zaväzuje sa zaplatiť prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30, - Eur za každú takúto individuálnu požiadavku. Zmluvná pokuta je splatná do 15 dní od okamihu, kedy Dodávateľ obdrží písomnú výzvu prevádzkovateľa k uhradeniu. Prevádzkovateľ si v takom prípade vyhradzuje právo ihneď ukončiť registráciu Dodávateľa a ukončiť služby objednané a uhradené Dodávateľom bez nároku na vrátenie peňazí.

9.4 Za platenú platbu sa považuje taká čiastka, ktorá je v plnej výške uvedená vo faktúre alebo v predpise za úhradu, na správny účet Prevádzkovateľ pod úplným a správnym variabilným symbolom uvedeným na faktúre alebo v Predpise pre úhradu.

9.5 Služba bude aktivovaná na dobu, kedy bola služba podľa balíčkov zakúpená.

Pravidlá pre reklamné formáty s prezentáciou dodávateľa na servere AAADopyt.sk a iných katalógov Prevádzkovateľa

10. Pravidlá pre Firemný zápis do katalógu dodávateľov

10.1 Základný zápis do dodávateľského katalógu je vykonávaný bezplatne pre každého platiaceho zákazníka, ktorý aktívne a dobrovoľne zadá vo svojom profile odbor, kategórie, lokalitu činnosti a kontaktné údaje. Prevádzkovateľ je však oprávnený sa rozhodnúť, že niektoré zápisy nebudú uverejnené.

Rozšírený zápis do dodávateľského katalógu je súčasťou platených balíčkov na AAAdopyt.sk. Firemný zápis do katalógu umožňuje dodávateľovi umiestniť profil jeho firmy do katalógu dodávateľov a prezentácie produktov, kontaktné údaje a adresu v katalógu produktov na AAAdopyt.sk a iných katalógov Prevádzkovateľa. Dodávateľ má možnosť objednať si rozšírenie služby Zápis do katalógu. Táto služba sa nazýva Firemný zápis PROFI. Môže byť objednaná telefonicky, e-mailom, samoobslužne alebo prostredníctvom chat aplikácie prevádzkovateľa. Cena Firemného zápisu PROFI je uvedená inak v aktuálnom cenníku.

10.2 Súčasťou Firemného zápisu v dodávateľskom katalógu a Firemnom zápise PROFI je možnosť vloženia získaných a schválených referencií od Dopytujúcich na stránkach AAAdopyt.sk. Dodávateľ, ktorý nevyužíva žiaden z balíčkov služieb alebo nemá objednaný Firemný zápis PROFI, nemôže publikovať odkazy na serveroch prevádzkovateľa.

10.3 Práva a povinnosti Dodávateľa pri zápise do katalógu dodávateľov

10.3.1 Dodávateľ si zvolí kategóriu pre zaradenie do obchodného registra pri registrácii do systému a voľbe balíčkov služieb. Dodávateľ súhlasí s tým, že popis spoločnosti a popis produktov môže byť prevádzkovateľom povereným pracovníkom overený a upravený s následným zaslaním Dodávateľovi k jeho autorizácii. Dodávateľ súhlasí s tým, že Firemný zápis sa bude riadiť pravidlom prezentácie Dodávateľa vo forme reklamných formátov Servera alebo Prevádzkovateľa podľa bodu 12 týchto Podmienok.

10.4 Práva a povinnosti prevádzkovateľa pri zaplatení zápisu do dodávateľa katalógu

Prevádzkovateľ má povinnosť zverejniť Firemný zápis Dodávateľa bezprostredne po uhradení balíčka alebo po uhradení služby Firemný zápis PROFI, najneskôr do 3 pracovných dní od platby služby. Prevádzkovateľ má právo vymazať firemný profil dodávateľov podľa bodu 2.7 týchto Podmienok. Dodávateľ môže kedykoľvek požiadať prevádzkovateľa o vymazanie jeho Firemného zápisu. V takomto prípade Prevádzkovateľ vymaže Firemný zápis. Je však oprávnený podľa jeho voľby ponechať si základné kontaktné údaje Dodávateľa a inak zverejnené firemné údaje.

11. Pravidlá pre reklamný formát Sponzorovaný odkaz do katalógu dodávateľov / e-mailu

11.1 Sponzorovaný odkaz do katalógu / e-mailu si môže objednať Dodávateľ v troch pozíciách vo vybraných kategóriách v správe svojho účtu. Sponzorovaný odkaz do katalógu / e-mailu je možné objednať len v prípade, že dodávateľ aktivuje balíček služieb alebo aktívny Firemný zápis PROFI.

11.2 Dodávatelia objednávky tejto Služby berú na vedomie, že od momentu potvrdenia a odsúhlasenia objednávky uzavrú zmluvu medzi Prevádzkovateľom a Dodávateľom. Prevádzkovateľ má nárok na úhradu sumy za plnenie podľa zvoleného obdobia v objednávke.

12. Pravidlá pre zadávanie súkromných dopytov Dopytujúcim

12.1 Týmito pravidlami sa riadi Dopytujúci a odosielaním dopytu s nimi bez výhrad súhlasí. Dopytový formulár musí byť správne vyplnený, dopytujúci musí uvádzať pravdivé kontaktné údaje a popis. Popis dopytu musí byť vyplnený s maximálnou zodpovednosťou. Poplatky nesmú obsahovať také požiadavky, ktoré nie sú myslené vážne, ktoré slúžia na monitorovanie trhu, konkurenčného prostredia, nekalých súťaží, na účely, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi alebo právnymi predpismi alebo na iné negatívne účely. Prvotným a jediným záujmom žiadateľa musí byť nájdenie vhodného Dodávateľa pre realizáciu dopytu a nadviazanie spolupráce s Dodávateľom. Dopytujúci zároveň súhlasí, že údaje vyplnené v dopyte môžu byť zobrazené aj na partnerských serveroch Prevádzkovateľa.

12.2 Osobné údaje Dopytujúceho budú poskytnuté Dodávateľom za účelom ponuky Dopytujúcim. Informácie uvedené v dopyte môžu byť odoslané Dodávateľom na ich elektronické a iné adresy. Dopytujúci súhlasí s tým, že môže dostať na svoje e-mailové adresy ponuky od Dodávateľov, tieto ponuky sú v úplnej kompetencii jednotlivých Dodávateľov a Prevádzkovateľ za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. Korešpondencia dodávateľa s Dopytujúcim prebieha prostredníctvom systému na serveroch je uložená do administrátorského rozhrania Dodávateľa.

Prevádzkovateľ je oprávnený vykonávať akúkoľvek úpravu obsahu požiadaviek tak, aby bol zachovaný zmysel dopytu alebo verejného obstarávania.

12.3 Prevádzkovateľ má právo uvedené údaje Dopytujúceho v požiadavke založiť do systému na serveri (s uvedením mena a priezviska žiadateľa), ku ktorému budú mať prístup Dodávatelia a ďalej rozosielať požiadavku vhodným Dodávateľom. Na serveri sa budú zobrazovať požadované údaje s kontaktnými údajmi dopytujúceho po primeranú dobu (zvyčajne 60 dní) po označení dopytu ako za vybavený, aby mohli Dodávatelia prípadne ponúknuť Dopytujúcemu doplnkové služby. Zadaním dopytu Dopytujúci vyslovuje svoj súhlas s touto funkciou servera zasielaním ponúk alebo dodatočných služieb.

12.4 Prevádzkovateľ má právo podľa vlastného uváženia nezverejniť, nerozosielať a odmietnuť dopyty na Serveri Dodávateľom:

 • ktoré nemajú dostatočne vyplnené kontaktné údaje a popis požiadavky
 • za ktoré sa skrýva reklama, ponuka tretích strán alebo Dopytujúceho, či propagácia tovaru alebo služieb
 • ktoré zjavne slúžia na získanie informácií o dodávateľoch, najmä monitorovanie trhu cien a konkurenčného prostredia
 • ktoré nemajú vyplnené pravdivé údaje o dopyte alebo Dopytujúcom
 • ktoré môžu ohroziť dobré meno Prevádzkovateľa alebo sú v rozpore s právnymi predpismi alebo dobrými mravmi.

Prevádzkovateľ tak môže urobiť aj v prípade, že je podozrenie na splnenie niektorých z vyššie uvedených podmienok.

12.5 Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za ponuky od Dodávateľov, ktoré získajú zo Servera Dopytujúci.

12.6 Prevádzkovateľ má právo odmietnuť a nerozosielať Dodávateľom dopyty, ktoré sú nižšej cenovej kategórie a to nižšej hodnoty ako 50 Eur alebo napríklad dopyty po spotrebných tovaroch, jeden šraub do auta, tesnenie do vodovodnej batérie a podobne. Prevádzkovateľ má snahu o to, aby boli dopyty spoľahlivé a súčasne aj atraktívne pre Dodávateľa.

12.7 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať prípadné zmeny v podmienkach, službách, údajoch, atď., ktoré už sú používané a uverejnené, a to bez predchádzajúceho upozornenia.

13. Ochrana osobných údajov

Viac k ochrane osobných údajov tu.

14. Iné informácie a vzťah k iným pravidlám a podmienkam spoločnosti AAA poptávka s.r.o.

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti AAA poptávka s.r.o. sú všeobecnými pravidlami a poskytujú všeobecný a základný rámec pre ochranu Vašich osobných údajov. Spoločnosť AAA poptávka s.r.o. môže na rozličné účely spracúvania osobných údajov prijať osobitné pravidlá (napr. na spracúvanie osobných údajov pri marketingových aktivitách) a rovnako budú tieto pravidlá ochrany osobných údajov súčasťou jednotlivých obchodných a iných podmienok spoločnosti AAA poptávka s.r.o. pre poskytovanie a používanie jej jednotlivých služieb a produktov. Osobitné pravidlá ochrany osobných údajov majú prednosť pred týmito všeobecnými pravidlami.

Tieto pravidlá boli vytvorené za účelom vysvetlenia ochrany osobných údajov a posilnenia transparentnosti pri ich spracúvaní. Tieto pravidlá budú pravidelne aktualizované a zverejnené na webových sídlach spoločnosti AAA poptávka s.r.o.

Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 11. 9. 2018