Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky produktu AAAdopyt.sk upravujú zmluvné vzťahy medzi AAApoptávka s.r.o., so sídlom Sluneční náměstí 2583/11, Praha 5, 158 00, IC: 07342250, zapísané v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 298778 (ďalej len "prevádzkovateľ") a užívateľovi (najmä odberateľom alebo dodávateľom) dopytového servera www.aaadopyt.sk (ďalej len "Server").

1. Popis služby

Server umožňuje fyzickým osobám podnikateľom, právnickým osobám a ďalším osobám a subjektom s prideleným identifikačným číslom v SR (ďalej len "dodávateľ" alebo "Dodávatelia"), možnosť registrácie do systému AAAdopyt.sk a výber tarifu na využívanie spoplatnených služieb. Dodávateľ si môže vybrať plnenie podľa nasledujúcich ponúk:

 • Kontakty na dopytujúcich
 • Prístup na verejné obstarávanie
 • Firemný zápis PROFI
 • Sponzorovaný odkaz do e-mailu
 • Sponzorovaný odkaz do katalógu
 • Prezentácia Dodávateľa formou reklamných formátov na serveri alebo u prevádzkovateľa.

Server ďalej umožňuje dopytujúcemu subjektu (fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá požaduje tovar alebo služby, ďalej len "Dopytujúci" a hľadá pre svoju požiadavku vhodného Dodávateľa) zadávať svoju požiadavku do systému, a to úplne zadarmo. Tento dopyt bude kontrolovaný správcom servera rozoslaný vhodným Dodávateľom za účelom získania ponúk od registrovaných dodávateľov. Bližšie podmienky tejto služby sú opísané v bode 14 týchto podmienok.

2. Pravidlá pre registráciu Dodávateľa

2.1 Registrácia Dodávateľa bude prevedená:

 • vyplnením registračného formulára na webe AAAdopyt.sk
 • telefonicky na kontaktnom čísle uvedenom na webe serveru
 • vyplnením registračného formulára na niektorý z ostatných serverov Prevádzkovateľ
 • telefonickým oslovením interného alebo externého call centra

2.2 Dodávateľ je pri registrácii povinný riadne a pravdivo uvádzať povinné údaje o sebe (meno subjektu, kontaktnú adresu, identifikačné číslo, kontaktné osoby atď.). Prevedením registrácie Dodávateľ prehlasuje, že sa oboznámil s týmito Podmienkami a že s nimi súhlasí. Súčasne potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom stránky www.aaadopyt.sk a s princípom fungovania týchto služieb a že s nimi bez výhrad súhlasí. V čase registrácie musí mať Dodávateľ identifikačné číslo IČ platné (podľa obchodného registra alebo iného verejného registra) a aktívne (nemá ukončenú alebo prerušenú činnosť).

2.3 Dodávateľ si sám vyberá službu vo forme tarifných balíčkov. Pri registrácii si sám volí odbory, ktoré zodpovedajú jeho činnosti. Dodávateľ vyplní registráciu a odoslaním objednávky uzavrie zmluvu s prevádzkovateľom. Pri telefonickej registrácii je Dodávateľ v úvode rozhovoru informovaný o tom, že hovor s operátorom je nahrávaný za účelom spracovania osobných údajov a vytvorenia objednávky. Pred zaslaním objednávky zo strany prevádzkovateľa musí objednávku potvrdiť verbálnym súhlasom, tým uzavrie zmluvu s prevádzkovateľom. Dodávateľ súhlasí s tým, že popis spoločnosti a popis produktov a služieb môže byť vykonávaný povereným pracovníkom Prevádzkovateľom upravený a Dodávateľom zaslaný na autorizáciu. Ak autorizáciu neuskutoční bez zbytočného odkladu, ak prevádzkovateľ ustanoví za autorizáciu, potom sa v tomto termíne považuje popis produktu a služieb navrhnutý prevádzkovateľom za schválený. Dodávateľ súhlasí s tým, že poskytnuté údaje sa automaticky objavia a uverejnia v dodávateľskom katalógu dodávateľov a môžu byť zobrazené v ďalších firemných katalógoch prevádzkovateľa.

2.4 Dodávateľ je povinný informovať prevádzkovateľa o zmenách, ktoré môžu ovplyvniť platnosť registrácie. Ďalej je povinný informovať prevádzkovateľa o zmene kontaktov a kontaktných osôb konajúcich za Dodávateľa.

2.5 Dodávateľ, ktorému prevádzkovateľ poskytol prístup do svojho on-line rozhrania, nezabezpečuje tretím osobám prístupové údaje do on-line rozhrania, chráni údaje o svojom užívateľskom mene a prístupovom hesle pred zneužitím na strane tretích osôb a nepoužíva on-line rozhranie pre iné účely, než účely uzavretej zmluvy s prevádzkovateľom. Dodávateľ je povinný oznámiť prevádzkovateľovi každé podozrenie zo zneužitia údajov uložených v systémoch prevádzkovateľa a bez zbytočného odkladu. Prevádzkovateľ môže v prípade podozrenia na zneužitie kedykoľvek prístup k on-line rozhraniu Dodávateľa odobrať, obmedziť alebo zmeniť jeho heslo. V prípade, že sa táto situácia zneužívania údajov opakuje, bude Dodávateľovi služba prevádzkovateľa zrušená bez náhrady.

2.6 Dodávateľ môže využívať službu iba na účely, na ktoré je služba určená. Dodávateľ nie je oprávnený využívať službu iným spôsobom, najmä na účely sledovania počtu objednávok alebo verejných zákaziek, zhromažďovania kontaktov a ich použitia inak ako na zasielanie ponuky, na účely výbavy voči prevádzkovateľovi služby, porušenia právnych predpisov alebo dobrých mravov, pre svoje osobné účely, ďalšie šírenie požiadaviek alebo iných častí databázy Serveru a iných nevhodných účelov. Dodávateľ nie je oprávnený zasielať žiadosť bez schválenia nevyžiadanej obchodnej komunikácie, ak by to umožňovali právne predpisy. V prípade porušenia týchto podmienok môže prevádzkovateľ okamžite ukončiť registráciu Dodávateľa a iných zástupcov platenej i neplatenej služby. Dodávateľovi v takomto prípade nevzniká nárok na vrátenie peňazí za platené služby. Dodávateľ zodpovedá za to, že údaje Dopytujúcich, ktoré mu budú poskytnuté, budú spracované v súlade s príslušnými predpismi o ochrane osobných údajov a dôverných tajomstiev. Dodávateľ nebude spracovávať osobné údaje mimo územia EÚ, ak takéto spracovanie nebude výslovne povolené právnymi predpismi.

2.7 Prevádzkovateľ má podľa vlastného uváženia právo nezverejniť na serveri alebo odmietnuť, pozastaviť alebo zrušiť registráciu Dodávateľa, prerušiť alebo obmedziť poskytovanie služby Dodávateľovi, ktorý:

 • uvedie nepravdivé údaje o sebe alebo o svojej spoločnosti
 • za účelom zhromažďovania údajov počtov dopytov a iných údajov o dopytujúcich kvôli iným negatívnym účelom
 • nesplňuje tieto Podmienky, najmä pravidlá pre registráciu Dodávateľa a práva a povinnosti Dodávateľa
 • by mohol poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa
 • porušuje tieto Podmienky alebo existuje podozrenie, že ich porušuje.

V takom prípade má Prevádzkovateľ právo zmluvný vzťah s Dodávateľom okamžite ukončiť a Dodávateľ nemá nárok na vrátenie príslušnej časti z vyhradenej ceny služby.

3. Aktivácia služby, fakturácia a platobné podmienky

3.1 Po vyplnení registračného formulára alebo telefonickej registrácii získa dodávateľ od prevádzkovateľa prístupové údaje do správneho rozhrania AAAdopyta.sk na e-mail, ktorý uviedol pri registrácii. Aktivácia služby sa uskutoční bezprostredne po registrácii. Súčasne s aktiváciou služieb je Dodávateľovi zaslaný daňový doklad - faktúra a na základe telefonického súhlasu s využívaním služby, prípadne registrácie a výbere príslušného tarifu podľa aktuálneho cenníka služby. Splatnosť faktúry je 14 dní od vystavenia faktúry Dodávateľom. Dodávateľ je oprávnený v lehote dvoch kalendárnych dní od uzatvorenia zmluvy odstúpiť od tejto zmluvy, avšak v takom prípade je Dodávateľ povinný uhradiť storno poplatok vo výške 50% z ceny Dodávateľom objednanej služby. Po uhradení bude Dodávateľovi zaslaný riadny daňový doklad na korešpondenčnú adresu Dodávateľa.

O aktivácii alebo zmazaní účtu je Dodávateľovi zaslaný informačný e-mail na uvedený kontakt pri registrácii.

V prípade neuhradenej faktúry môže byť služba blokovaná a firemné údaje Dodávateľa môžu byť poskytnuté tretej strane za účelom vymáhania predmetnej pohľadávky.

Stornovanie objednávky musí byť vykonané iba písomne. Prevádzkovateľovi vznikajú nároky prevádzkovateľa na platbu ceny za služby nedotknuté (tj. prevádzkovateľ má v takom prípade nárok na odstupné vo výške 100% z ceny). To platí aj v prípade, keď prevádzkovateľ odmietne realizovať službu z dôvodu neplnenia záväzkov Dodávateľa.

V prípade nedodania podkladov alebo omeškania dodania podkladov objednanej reklamy si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo na storno poplatok vo výške 100%.

4. Garancia

4.1 Garancia výmeny služby

Novým dodávateľom, ktorí sa registrujú pre služby AAAdopyt.sk od 1.1.2020 garantuje Prevádzkovateľ výmenu služby zadarmo ak bola táto garancia súčasťou uzatvorenej zmluvy po telefóne. Výmena služby je možná maximálne do konca 3 mesiaca plnenia danej služby a to len 1 x. Výmena služby sa uskutočňuje na vyžiadanie Dodávateľa z portfólia služieb Prevádzkovateľa (Zasielanie dopytov, Zasielanie verejných zákaziek, prezentácia v katalógu a pod.). Dĺžka plnenia služby nie je dotknutá výmenou služby.

4.2 Garancia zárobku

Garancia zárobku platí iba pre nových Dodávateľov služby DOPYTY od 1.6.2020 a to len za predpokladu, že táto garancia zárobku bola súčasťou uzatvorenej zmluvy po telefóne a príslušná faktúra bola uhradená do jej splatnosti. Prevádzkovateľ vráti Dodávateľovi na jeho vyžiadanie 50% (alebo 100% - podľa toho čo bolo dohodnuté) registračného poplatku v prípade, že prostredníctvom služby DOPYTY nezíska žiadneho zákazníka. Garanciu zárobku je možné uplatniť iba na službu DOPYTY, v prípade iného balíka služieb sa garancia uplatňuje iba na časť registračného poplatku vo výške ceny služby DOPYTY. Podmienkou uplatnenia nároku na vrátenie 50% registračného poplatku je vyplnenie refundačného formulára Dodávateľom, úradné overenie podpisu majiteľa firmy, konateľa či OSVČ a zaslanie na poštovú adresu AAA poptávka s.r.o., Sluneční náměstí 2583/11, Praha 5, 158 00 a to doporučene, počas posledného týždňa platnosti služby. V prípade nesplnenia týchto podmienok nárok na uplatnenie garancie zárobku zaniká. V prípade priznania nároku na vrátenie 50% registračného poplatku je na e-mail Dodávateľa poslaný Opravný daňový doklad (ďalej len ODD) a čiastka je poslaná potom, čo Prevádzkovateľ obdrží potvrdený ODD od Dodávateľa s vyplneným bankovým účtom pre zaslanie platby.

5. Predĺženie služieb

Službu je možné predĺžiť kedykoľvek v priebehu využívania služby alebo v okamžiku ukončenia. Ak objednávateľ Dodávateľa z webu predlžuje službu alebo akúkoľvek inú službu alebo mu bude ponúknuté predĺženie prostredníctvom telefonického hovoru s Prevádzkovateľom na základe jeho súhlasu, vznikne (predĺžený) zmluvný vzťah medzi Dodávateľom a Prevádzkovateľom. Služba je aktivovaná v závislosti od zvoleného obdobia príslušného tarifu. V prípade predĺženia pred ukončením doby platnosti služby je Dodávateľovi služba aktivovaná o ďalšie objednané obdobie.

Zrušenie účtu

Pre zrušenie účtu kontaktujte operátora servera.

6. Práva a povinnosti balíku Kontakty na dopytujúcich

Balíček Kontakty na dopytujúcich je možné objednať samoobsluhou na www.aaaadopyt.sk, písomne ??alebo prostredníctvom telefonického hovoru za cenu podľa aktuálneho cenníka služieb.K objednanému balíku Kontakty na dopytujúcich je potrebné sa zaregistrovať v systéme ako Dodávateľ. Objednaním služieb vzniká zmluvný vzťah medzi dodávateľom a prevádzkovateľom.

6.1. Aktiváciou balíčku Kontakty na dopytujúcich získava Dodávateľ možnosť využívať služby v rámci zvoleného balíčka. Balíček Kontakty na dopytujúcich obsahuje:

 • zasielanie súkromných a firemných dopytov s kontaktom na základe nastavení do 12 kategórií formou e-mailov.
 • firemný zápis do katalógu dodávateľov na AAAdopyt.sk a iných katalógov Prevádzkovateľa
 • online podpora
 • telefonické služby zákazníkom

6.2 Balíček Kontakty na dopytujúcich má obmedzenie a to na 30 zobrazení kontaktov na Dopytujúcich za posledných 48 hodín na webe aaadopyt.sk. Prevádzkovateľ môže rozhodnúť inak a zvýšiť počet zobrazení na dobu určenú na tento účel. Rozšírenie balíčku je možné Kontakty na dopytujúcich + Prístup na verejné obstarávanie a Kontakty na dopytujúcich + Prístup na verejné obstarávanie + Firemný zápis PROFI. Dodávateľ má pri balíčku Kontakty na dopytujúcich právo zvoliť si 1 e-mail, na ktorý budú zo servera zasielané súkromné dopyty.

6.3 Balíček Kontakty na dopytujúcich má platnosť 1 rok alebo 2 roky podľa zvoleného časového obdobia v objednávke Dodávateľa.

7. Práva a povinnosti pre balíček Prístup na verejné obstarávanie

Balíček Prístup na verejné obstarávanie je možné objednať písomne, samoobslužne na www.aaadopyt.sk alebo prostredníctvom telefonického hovoru v cene podľa aktuálneho cenníka služieb. Pri objednaní balíčka Prístup na verejné obstarávanie je potrebná registrácia v systéme ako Dodávateľ. Objednaním služieb vzniká zmluvný vzťah medzi dodávateľom a prevádzkovateľom.

7.1. Aktiváciou balíčka Prístup na verejné obstarávanie získava Dodávateľ možnosť využívať služby v rámci zvoleného balíčka. Balíček obsahuje:

 • zasielanie výziev verejného obstarávania s kontaktmi a požiadavkami zadávateľa na základe nastavení do 12 kategórií na odosielanie na e-mail.
 • firemný zápis do katalógu dodávateľov na AAAdopyt.sk a iných katalógov Prevádzkovateľa
 • online podpora
 • telefonické služby zákazníkom

7.2 Balíček Prístup na verejné obstarávanie má obmedzenie na 30 zobrazení kontaktov pri verejných zákazkách za posledných 48 hodín na webe www.aaadpyt.sk. Prevádzkovateľ má právo zvýšiť počet zobrazovaní na určenú dobu. Rozšírenie súčasného balíčku Prístup na verejné obstarávanie + Kontakty na dopytujúcich a Prístup na verejné obstarávanie + Firemný zápis PROFI . Dodávateľ má právo zvoliť si 1 e-mail, na ktorý mu budú odosielané nové verejné zákazky.

7.3 Balíček Prístup na verejné obstarávanie má platnosť 1 rok alebo 2 roky podľa zvoleného časového obdobia v objednávke Dodávateľa.

8. Práva a povinnosti Kontakty na dopytujúcich + Prístup na verejné obstarávanie

8.1. Balíček Kontakty na dopytujúcich + Prístup na verejné obstarávanie je možné objednať písomne, samoobslužne na www.aaadopyt.sk alebo prostredníctvom telefonického hovoru za cenu podľa aktuálneho cenníka služieb. Pri objednávke balíku Kontakty na dopytujúcich + Prístup na verejné obstarávanie je potrebné byť zaregistrovaný v systéme ako Dodávateľ. Objednaním služieb vzniká zmluvný vzťah medzi dodávateľom a prevádzkovateľom.

8.2. Aktiváciou balíčka Kontakty na dopytujúcich + Prístup na verejné obstarávanie získava Dodávateľ možnosť využívať služby v rámci zvoleného balíčka. Balíček obsahuje:

 • zasielanie súkromných a firemných dopytov s kontaktom na základe nastavení do 30 kategórií formou e-mailov.
 • zasielanie výziev verejného obstarávania s kontaktmi a požiadavkami zadávateľa na základe nastavení do 30 kategórií na odosielanie na e-mail.
 • 100 zobrazení kontaktov pri súkromných dopytov a verejných zákazkách za posledných 48 hodín na webe aaadopyt.sk
 • 2 nastaviteľné e-maily
 • firemný zápis do katalógu dodávateľov na AAAdopyt.sk a iných katalógov Prevádzkovateľa
 • online podpora
 • telefonické služby zákazníkom

8.3 Balíček Kontakty na dopytujúcich + Prístup na verejné obstarávanie má rozšírené nastavenie až na 100 zobrazení kontaktov pri súkromných dopytoch a verejných zákazkách za posledných 48 hodín. Dodávateľ má právo zvoliť si 2 e-maily, na ktoré budú odosielané nové súkromné dopyty a verejné zákazky zo serveru.

8.4 Balíček Kontakty na dopytujúcich + Prístup na verejné obstarávanie má platnosť 1 rok alebo 2 roky podľa zvoleného časového obdobia v objednávke Dodávateľa.

9. Všeobecné pravidlá a povinnosti k balíčkom služieb

9.1 Prevádzkovateľ sprostredkuje kontakt na zadávateľa dopytu alebo verejnej zákazky. Prevádzkovateľ  však nezaručuje, že príslušný dopyt alebo verejná zákazka bude zrealizovaná.

9.2 Prevádzkovateľ má právo zasielať Dodávateľovi dopyty a verejné zákazky podľa pri vybraných kategórií pri registrácii alebo pri nastavovaní svojho užívateľského účtu po prihlásení Dodávateľa na Server.

9.3 Dodávateľ nesmie ďalej upravovať, kopírovať, šíriť, vystavovať, publikovať, poskytovať, distribuovať, prenášať, reprodukovať, licencovať, prevádzať, atď. Informácie, ktoré Dodávateľ dostane na e-mail, slúžia iba na vytvorenie ponuky pre Dopytujúceho, zaslanie ponuky Dopytujúcemu a nadviazaniu spolupráce s Dopytujúcim. V prípade, že Dodávateľ použije zaslané dopyty v rozpore s ustanoveniami predchádzajúcich bodov tohto bodu, zaväzuje sa zaplatiť prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30, - Eur za každú takúto individuálnu požiadavku. Zmluvná pokuta je splatná do 15 dní od okamihu, kedy Dodávateľ obdrží písomnú výzvu prevádzkovateľa k uhradeniu. Prevádzkovateľ si v takom prípade vyhradzuje právo ihneď ukončiť registráciu Dodávateľa a ukončiť služby objednané a uhradené Dodávateľom bez nároku na vrátenie peňazí.

9.4 Za platenú platbu sa považuje taká čiastka, ktorá je v plnej výške uvedená vo faktúre alebo v predpise za úhradu, na správny účet Prevádzkovateľ pod úplným a správnym variabilným symbolom uvedeným na faktúre alebo v Predpise pre úhradu.

9.5 Služba bude aktivovaná na dobu, kedy bola služba podľa balíčkov zakúpená.

Pravidlá pre reklamné formáty s prezentáciou dodávateľa na servere AAADopyt.sk a iných katalógov Prevádzkovateľa

10. Pravidlá pre Firemný zápis do katalógu dodávateľov

10.1 Základný zápis do dodávateľského katalógu je vykonávaný bezplatne pre každého platiaceho zákazníka, ktorý aktívne a dobrovoľne zadá vo svojom profile odbor, kategórie, lokalitu činnosti a kontaktné údaje. Prevádzkovateľ je však oprávnený sa rozhodnúť, že niektoré zápisy nebudú uverejnené.

Rozšírený zápis do dodávateľského katalógu je súčasťou platených balíčkov na AAAdopyt.sk. Firemný zápis do katalógu umožňuje dodávateľovi umiestniť profil jeho firmy do katalógu dodávateľov a prezentácie produktov, kontaktné údaje a adresu v katalógu produktov na AAAdopyt.sk a iných katalógov Prevádzkovateľa. Dodávateľ má možnosť objednať si rozšírenie služby Zápis do katalógu. Táto služba sa nazýva Firemný zápis PROFI. Môže byť objednaná telefonicky, e-mailom, samoobslužne alebo prostredníctvom chat aplikácie prevádzkovateľa. Cena Firemného zápisu PROFI je uvedená inak v aktuálnom cenníku.

10.2 Súčasťou Firemného zápisu v dodávateľskom katalógu a Firemnom zápise PROFI je možnosť vloženia získaných a schválených referencií od Dopytujúcich na stránkach AAAdopyt.sk. Dodávateľ, ktorý nevyužíva žiaden z balíčkov služieb alebo nemá objednaný Firemný zápis PROFI, nemôže publikovať odkazy na serveroch prevádzkovateľa.

10.3 Práva a povinnosti Dodávateľa pri zápise do katalógu dodávateľov

10.3.1 Dodávateľ si zvolí kategóriu pre zaradenie do obchodného registra pri registrácii do systému a voľbe balíčkov služieb. Dodávateľ súhlasí s tým, že popis spoločnosti a popis produktov môže byť prevádzkovateľom povereným pracovníkom overený a upravený s následným zaslaním Dodávateľovi k jeho autorizácii. Dodávateľ súhlasí s tým, že Firemný zápis sa bude riadiť pravidlom prezentácie Dodávateľa vo forme reklamných formátov Servera alebo Prevádzkovateľa podľa bodu 12 týchto Podmienok.

10.4 Práva a povinnosti prevádzkovateľa pri zaplatení zápisu do dodávateľa katalógu

Prevádzkovateľ má povinnosť zverejniť Firemný zápis Dodávateľa bezprostredne po uhradení balíčka alebo po uhradení služby Firemný zápis PROFI, najneskôr do 3 pracovných dní od platby služby. Prevádzkovateľ má právo vymazať firemný profil dodávateľov podľa bodu 2.7 týchto Podmienok. Dodávateľ môže kedykoľvek požiadať prevádzkovateľa o vymazanie jeho Firemného zápisu. V takomto prípade Prevádzkovateľ vymaže Firemný zápis. Je však oprávnený podľa jeho voľby ponechať si základné kontaktné údaje Dodávateľa a inak zverejnené firemné údaje.

11. Pravidlá pre reklamný formát Sponzorovaný odkaz do katalógu dodávateľov / e-mailu

11.1 Sponzorovaný odkaz do katalógu / e-mailu si môže objednať Dodávateľ v troch pozíciách vo vybraných kategóriách v správe svojho účtu. Sponzorovaný odkaz do katalógu / e-mailu je možné objednať len v prípade, že dodávateľ aktivuje balíček služieb alebo aktívny Firemný zápis PROFI.

11.2 Dodávatelia objednávky tejto Služby berú na vedomie, že od momentu potvrdenia a odsúhlasenia objednávky uzavrú zmluvu medzi Prevádzkovateľom a Dodávateľom. Prevádzkovateľ má nárok na úhradu sumy za plnenie podľa zvoleného obdobia v objednávke.

12. Pravidlá pre zadávanie súkromných dopytov Dopytujúcim

12.1 Týmito pravidlami sa riadi Dopytujúci a odosielaním dopytu s nimi bez výhrad súhlasí. Dopytový formulár musí byť správne vyplnený, dopytujúci musí uvádzať pravdivé kontaktné údaje a popis. Popis dopytu musí byť vyplnený s maximálnou zodpovednosťou. Poplatky nesmú obsahovať také požiadavky, ktoré nie sú myslené vážne, ktoré slúžia na monitorovanie trhu, konkurenčného prostredia, nekalých súťaží, na účely, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi alebo právnymi predpismi alebo na iné negatívne účely. Prvotným a jediným záujmom žiadateľa musí byť nájdenie vhodného Dodávateľa pre realizáciu dopytu a nadviazanie spolupráce s Dodávateľom. Dopytujúci zároveň súhlasí, že údaje vyplnené v dopyte môžu byť zobrazené aj na partnerských serveroch Prevádzkovateľa.

12.2 Osobné údaje Dopytujúceho budú poskytnuté Dodávateľom za účelom ponuky Dopytujúcim. Informácie uvedené v dopyte môžu byť odoslané Dodávateľom na ich elektronické a iné adresy. Dopytujúci súhlasí s tým, že môže dostať na svoje e-mailové adresy ponuky od Dodávateľov, tieto ponuky sú v úplnej kompetencii jednotlivých Dodávateľov a Prevádzkovateľ za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. Korešpondencia dodávateľa s Dopytujúcim prebieha prostredníctvom systému na serveroch je uložená do administrátorského rozhrania Dodávateľa.

Prevádzkovateľ je oprávnený vykonávať akúkoľvek úpravu obsahu požiadaviek tak, aby bol zachovaný zmysel dopytu alebo verejného obstarávania.

12.3 Prevádzkovateľ má právo uvedené údaje Dopytujúceho v požiadavke založiť do systému na serveri (s uvedením mena a priezviska žiadateľa), ku ktorému budú mať prístup Dodávatelia a ďalej rozosielať požiadavku vhodným Dodávateľom. Na serveri sa budú zobrazovať požadované údaje s kontaktnými údajmi dopytujúceho po primeranú dobu (zvyčajne 60 dní) po označení dopytu ako za vybavený, aby mohli Dodávatelia prípadne ponúknuť Dopytujúcemu doplnkové služby. Zadaním dopytu Dopytujúci vyslovuje svoj súhlas s touto funkciou servera zasielaním ponúk alebo dodatočných služieb.

12.4 Prevádzkovateľ má právo podľa vlastného uváženia nezverejniť, nerozosielať a odmietnuť dopyty na Serveri Dodávateľom:

 • ktoré nemajú dostatočne vyplnené kontaktné údaje a popis požiadavky
 • za ktoré sa skrýva reklama, ponuka tretích strán alebo Dopytujúceho, či propagácia tovaru alebo služieb
 • ktoré zjavne slúžia na získanie informácií o dodávateľoch, najmä monitorovanie trhu cien a konkurenčného prostredia
 • ktoré nemajú vyplnené pravdivé údaje o dopyte alebo Dopytujúcom
 • ktoré môžu ohroziť dobré meno Prevádzkovateľa alebo sú v rozpore s právnymi predpismi alebo dobrými mravmi.

Prevádzkovateľ tak môže urobiť aj v prípade, že je podozrenie na splnenie niektorých z vyššie uvedených podmienok.

12.5 Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za ponuky od Dodávateľov, ktoré získajú zo Servera Dopytujúci.

12.6 Prevádzkovateľ má právo odmietnuť a nerozosielať Dodávateľom dopyty, ktoré sú nižšej cenovej kategórie a to nižšej hodnoty ako 50 Eur alebo napríklad dopyty po spotrebných tovaroch, jeden šraub do auta, tesnenie do vodovodnej batérie a podobne. Prevádzkovateľ má snahu o to, aby boli dopyty spoľahlivé a súčasne aj atraktívne pre Dodávateľa.

12.7 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať prípadné zmeny v podmienkach, službách, údajoch, atď., ktoré už sú používané a uverejnené, a to bez predchádzajúceho upozornenia.

13. Ochrana osobných údajov

13.1 Pri registrácii prevádzkovateľ odporúča používať jedinečné a dostatočne silné heslo, ktoré je odlišné od hesiel používaných pre registrájciu do iných systémov.

Dopyty a kontaktné údaje týkajúce sa Dopytujúceho sú použité pre účely zverejnenia a poskytnutia Dodávateľom jednorazovo, teda najmä zaslané Dodávateľom a zobrazené na Serveroch Dodávateľom po vyššie uvedenú dobu, avšak tieto údaje spolu s ďalšími údajmi o Dopytujúcich získaných prevádzkovateľom (údaje o správaní Dopytujúceho v rámci služby či údaje o požiadavkách Dopytujúceho voči prevádzkovateľovi) sú aj naďalej spracovávané prevádzkovateľom za účelom dokladovania plnenia voči Dopytujúcim a Dodávateľom, ochrany práv Prevádzkovateľa, zvyšovanie kvality služieb Prevádzkovateľa vrátane štatistických účelov a kontroly prevádzky počítačového systému prevádzkovateľa a jeho bezpečnosti a plnenia právnych povinností prevádzkovateľa a po dobu trvania registrácie / zmluvy a primeranú dobu potom (v nadväznosti na ukončenie lehoty). Dopyty v podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu Dopytujúceho, môžu byť zverejnené Prevádzkovateľom bez časového obmedzenia.

Údaje uvedené v dodávateľskom katalógu môžu byť ďalej rozšírené o verejne dostupné údaje Dodávateľom alebo reakciou jeho zákazníkov. Doba uverejnenia údajov v dodávateľskom katalógu nie je obmedzená, ak nestanoví Prevádzkovateľ inak. Dodávateľ však môže kedykoľvek požiadať o vymazanie jeho údajov z katalógu.

Údaje týkajúce sa Dodávateľa, vrátane registračných sú používané spôsobom určeným týmto Podmienkami, teda k poskytovaniu služieb AAAdopyt.sk a ďalej za účelom ochrany práv Prevádzkovateľa a tretích osôb, skvalitňovania služieb Prevádzkovateľa vrátane štatistických účelov a kontroly fungovania počítačového systému Prevádzkovateľa, jeho bezpečnosti a plneniu právnych povinností Prevádzkovateľa a sú uchované po dobu trvania registrácie/zmluvného vzťahu a to v primeranej dobe neskôr (zvyčajne po skončení premlčacej doby resp.  ďalej po dobu stanovenú zvláštnymi právnymi predpismi, najmä upravujúcimi vedenie účtovníctva).

Prevádzkovateľ popri údajoch, ktoré mu dopytujúci alebo Dodávateľ priamo poskytnú alebo žiadateľ ich získa v rámci komunikácie s nimi, môže ďalej spracovať tieto údaje: IP adresy zadania dopytu a ich zmeny alebo požiadavky Dodávateľov či Dopytujúcich alebo iné kroky, ktoré tieto osoby vykonali na serveri alebo z telefonického čísla či e-mailovej adresy, z ktorých boli vykonané, čas ich realizácie a obsah zmeny a to na účely dokladovania plnenia voči Dodávateľom a Dopytujúcim, ochrany práv Prevádzkovateľa, skvalitňovania služieb Prevádzkovateľa a kontroly fungovania počítačového systému Prevádzkovateľa a jeho zabezpečenia. Tieto údaje sú uchovávané po primeranú dobu s ohľadom na ich účel (v nadväznosti na skončenie premlčanej doby). U registrovaných osôb alebo platiacich zákazníkoch sa tieto údaje uchovávajú po dobu registrácie (trvanie zmluvy) a po primeranú dobu po jej zániku (v nadväznosti ukončenia premlčanej doby a zákonnej lehoty po uchovávaní takýchto údajov, napríklad na vedenie účtovníctva alebo dokladovanie poskytnutých súhlasov).

Získané údaje sú ďalej v primeranom rozsahu používané na marketingové účely (na telefonické a elektronické zasielanie obchodných oznámení, prieskumov, pozvánok na schôdzky, zliav, ponúk produktov a služieb a zobrazovanie reklamy na webe).

Právny základ spracovania. Právnym základom spracovania osobných údajov je poskytovanie služieb informačného systému AAAdopyt.sk (teda plnenie zmluvy) oprávnených záujmov prevádzkovateľa a tretích osôb (Dodávateľov a Dopytujúcich) a plnenie zákonných požiadaviek (predchádzanie protiprávnej činnosti, plnenie požiadaviek podľa predpisov o ochrane osobných údajov, vedenie účtovníctva a plnenie povinností podľa daňových predpisov apod.).

13.2 Dopytujúci a Dodávatelia berú ďalej na vedomie, že prevádzkovateľ zhromažďuje poskytnuté osobné údaje dotknutých osôb vo forme nahrávok všetkých uskutočnených hovorov svojho call centra a to na účely potvrdenia uzavretia, zmeny a plnenia zmluvy, servisnej činnosti v rámci poskytovanej služby, ochrany práv Prevádzkovateľa a kontroly plnenia povinností z strany spolupracovníkov Prevádzkovateľ. Tieto nahrávky sú uchovávané obvykle po rovnakú dobu, ako je uvedené vyššie u ostatných údajoch.

13.3 Používanie cookies a iných podobných identifikátorov na serveroch a ďalších webových stránkach Prevádzkovateľa platia ďalej všeobecné zásady prevádzkovateľa nakladania s osobnými údajmi.

13.4 Uzavretím zmluvy, registráciou alebo zadaním dopytu každý Dopytujúci a Dodávateľ súhlasí, že mu Prevádzkovateľ môže zasielať nevyžiadané obchodné správy na jeho adresu (vrátane e-mailovej adresy), bude kontaktovaný nevyžiadanou poštou/e - mailom alebo prostredníctvom nevyžiadaného telemarketingu obsahujúceho obchodné oznámenie týkajúce sa produktov, obchodu a služieb prevádzkovateľa. V rámci prístupu k službám môže byť udelený súhlas na zasielanie prípadne telemarketingové oslovovanie obchodných správ, prieskumov, pozvánok na stretnutia tretích osôb. Oprávnenie k zasielaniu a telefonickému kontaktovaniu nevyžiadaných obchodných informácií Prevádzkovateľovi zánikom zmluvy alebo registrácie nezaniká, Dodávateľ alebo Dopytujúci sú však oprávnení príslušným súhlasom vždy odvolať alebo vysloviť nesúhlas s ďalším zasielaním alebo telefonickým oslovovaním obchodných ponúk, akcií, prieskumov, pozvánok na stretnutia.

Osobné údaje Prevádzkovateľ spracováva prostredníctvom svojich počítačových systémov, prípadne počítačovými systémami jednotlivých spracovateľov.

Ďalšie spracovanie osobných údajov môže prebiehať v rámci údajov zadaných pri recenziách a podobne. Dôsledne si prosím prečítajte ich pravidlá.

Pre výkon svojich práv môžu Dopytujúci a Dodávatelia využiť e-mailový kontakt info@aaadopyt.sk

13.5 Osobné údaje Dopytujúcich budú poskytnuté Dodávateľom v rámci bežnej funkčnosti služby popísanej vyššie. K osobným údajom Dopytujúcich aj Dodávateľov môžu ďalej získať prístup v určitom rozsahu (i) osoby, ktoré pre Prevádzkovateľa vykonávajú podporné činnosti, napr. prevádzkovatelia jeho IT systémov, (ii) osoby zabezpečujúce pre Prevádzkovateľa rozosielanie e – mailov, pokiaľ takéto osoby bude využívať, (iii) prevádzkovatelia záložných serverov a dátových záloh, (iv) právni, ekonomickí a daňoví poradcovia a audítori Prevádzkovateľa a (v) osoby poskytujúce benefity užívateľom serveru. Údaje dlžníkov môžu byť poskytnuté osobám zaisťujúcim pre Prevádzkovateľa vymáhanie pohľadáviek alebo poisťovacím spoločnostiam zabezpečujúcim poistenie pohľadáviek.

13.6 Vaše práva. Upozorňujeme, že nie ste povinný poskytnúť akékoľvek údaje a ich poskytnutie je dobrovoľné. Ak nám nebudú poskytnuté niektoré údaje, nebudeme schopní Vám poskytnúť službu. Služba nie je určená osobám mladším ako 18 rokov.

Poučenie pre obdobie do 24.5.2018 podľa zákona o spracovaní a ochrane osobných údajov

Každý subjekt údajov má právo na prístup k osobným údajom a právo na opravu osobných údajov. Každý subjekt údajov, ktorý zistí alebo má podozrenie, že správca alebo spracovateľ realizuje spracovanie jeho osobných údajov, ktoré sú v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

 • požiadať správcu alebo spracovateľa o vysvetlenie
 • požadovať, aby správca alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Môže sa jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť subjektu uznaná ako oprávnená, správca alebo spracovateľ neodkladne odstráni závadný stav. V prípade, že správca alebo spracovateľ nevyhovie oprávnenej žiadosti, má subjekt údajov právo obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (tento postup nevylučuje, aby sa subjekt údajov obrátil so svojím podnetom na Úrad pre spracovanie osobných údajov). Ak vznikla v dôsledku spracovania osobných údajov subjektu údajov iná než majetková ujma, postupuje sa pri uplatňovaní jeho nároku podľa zvláštneho zákona.

Všeobecné pravidlá ochrany osobných údajov pre obdobie od 25.05.2018 podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 z 27 apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES

1. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ je osoba, ktorá spracúva osobné údaje dotknutej osoby (Vás). Prevádzkovateľom je  spoločnosť AAA poptávka s.r.o., so sídlom Sluneční náměstí 2583/11, Praha 5, 158 00, IC: 07342250 , zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 298778. V prípade, ak máte akékoľvek otázky, môžete sa na nás obrátiť (i) prostredníctvom elektronickej pošty na adrese info@aaadopyt.sk alebo (ii) telefonicky na čísle 00421 220 839 005 (iii) klasickou poštou na našu adresu AAA poptávka s.r.o., so sídlom Sluneční náměstí 2583/11, Praha 5, 158 00 

2. Dotknutá osoba

Dotknutou osobou ste Vy, pretože Vaše osobné údaje spoločnosť AAA poptávka s.r.o. spracúva.

3. Osobné údaje

Osobnými údajmi sú akékoľvek údaje, na základe ktorých je dotknutá osoba identifikovaná alebo identifikovateľná. Rozsah Vašich osobných údajov, ktoré spoločnosť AAA poptávka s.r.o. spracúva, závisí od účelu, pre ktorý sú tieto osobné údaje spracúvané.

Jednotlivé kategórie a typy osobných údajov, ktoré spracúvame, vždy závisia od účelu, pre ktorý Vaše osobné údaje spracúvame a právneho základu, na základe ktorého ich spracúvame. K osobným údajom, ktoré môžeme od Vás požadovať, patria najmä

 1. identifikačné údaje (meno a priezvisko, rodné priezvisko, tituly pred menom a za menom, dátum narodenia, rodné číslo, číslo dokladu totožnosti, doklad totožnosti, fotografie, online identifikátory, IP adresy, podpisy),
 2. kontaktné údaje (adresy / trvalý pobyt, prechodný pobyt, bydlisko, fakturačná adresa, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, faxové číslo),
 3. údaje o sociálnej identite (rodinný stav, počet detí, mená a priezviská detí, pohlavie, údaje o vzdelaní, pracovné pozície, funkcie, údaje o vlastnostiach z pracovných hodnotení, údaje z rodinného života a správania),
 4. údaje o ekonomickej identite (čísla bankových účtov, čísla daňových, účtovných, dodacích a iných dokladov, údaje o platbách, dlhoch a záväzkoch),
 5. spotrebiteľské údaje (IP adresy, údaje o nákupoch a nákupných preferenciách, údaje z cookies),
 6. lokalizačné údaje
 7. iné údaje o právnej identite Dotknutých osôb (údaje zo zmlúv a iných právnych úkonov, údaje o nefinančných záväzkoch, právach a nárokoch, údaje o aktivitách, činnostiach a správaní),
 8. údaje o trestnej a priestupkovej činnosti (údaje týkajúce sa uznania viny v prípade spáchania trestného činu a priestupku).

Nespracúvame osobitné kategórie osobných údajov, ktoré sú obzvlášť citlivé (údaje odhaľujúce rasový alebo etnický pôvod, nie je možné teda spracovávať národnosť, údaje odhaľujúce politické názory, údaje odhaľujúce náboženskú vieru alebo filozofické presvedčenie, členstvo v odboroch / len za účelom plnenia zákonných povinností podľa Zákonníka práce, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia a údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie).

4. Zdroje osobných údajov

Spoločnosť AAA poptávka s.r.o. získava Vaše osobné údaje zvyčajne priamo od Vás. Osobné údaje (i) sú uvedené predovšetkým na zmluvách, ktoré sme s Vami uzavreli, alebo (ii) ste ich vyplnili vo formulári na webovej stránke, prípadne (iii) ste nám ich zaslali alebo poskytli v rámci vzájomnej korešpondencie alebo komunikácie, alebo (iv) sme ich odvodili od iných údajov, ktoré ste nám poskytli.

5. Účel spracúvania osobných údajov

Spoločnosť AAA poptávka s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje na účely, ktoré jej vyplývajú z právneho predpisu, zmluvy alebo zo súhlasu, ktorý ste jej udelili. Každý účel spracúvania osobných údajov je vždy presne konkretizovaný v príslušnom dokumente, ktorý ho upravuje.

6. Právne základy spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame na základe niektorého z nasledujúcich právnych základov:

 1. Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na jeden alebo viacero konkrétnych účelov.
 2. Plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.
 3. Splnenie zákonnej povinnosti podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
 4. Ochrana životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby (života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby).
 5. Splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej spoločnosti AAApoptávka s.r.o.
 6. Oprávnený záujem spoločnosti AAA poptávka s.r.o. alebo tretej strany, ak nad týmto záujmom neprevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce ochranu jej osobných údajov. O oprávnenom záujme budete vždy informovaní.

7. Odvolanie súhlasu

Ak je právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov súhlas, môžete ho kedykoľvek odvolať (i) elektronickou poštou na adresu info@aaadopyt.sk, (ii) písomne na adresu AAA poptávka s.r.o., so sídlom Sluneční náměstí 2583/11, Praha 5, 158 00 , (iii) osobne, (iv) prostredníctvom odkazu v správe alebo (v) v rozhraní online služby, ktorú využívate a ktorá túto funkcionalitu umožňuje. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. V prípade odvolania súhlasu Vaše osobné údaje prestaneme bezodkladne spracúvať a vymažeme ich.

V prípade, ak spoločnosť AAA poptávka s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje aj na inom právnom základe ako je Váš súhlas, odvolaním súhlasu nezaniká jej oprávnenie spracúvať Vaše osobné údaje na iných právnych základoch.

8. Právo namietať a právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

Máte právo podať námietky voči spracúvaniu osobných údajov priamo spoločnosti AAA poptávka s.r.o. (bod 13, písmeno (a) a bod 14 týchto Pravidiel) (i) elektronickou poštou na adrese  info@aaadopyt.sk, alebo (ii) klasickou poštou na našu adresu AAA poptávka s.r.o., so sídlom Sluneční náměstí 2583/11, Praha 5, 158 00 

Okrem práva podať námietky podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (https://dataprotection.gov.sk).

9. Príjemcovia osobných údajov

Spoločnosť AAA poptávka s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje predovšetkým pre vlastné účely. Okrem toho môže poskytnúť Vaše osobné údaje našim obchodným partnerom, prostredníctvom ktorých Vaše osobné údaje spracúvame. Ide o dôveryhodné osoby (tzv. príjemcovia a sprostredkovatelia), ktoré pre nás zabezpečujú vývoj, údržbu a prevádzkovanie softvérových riešení a iných služieb, prostredníctvom ktorých Vaše osobné údaje spracúvame alebo nám poskytujú služby (napr. ekonomické, právne, audítorské a marketingové).

Príjemcami Vašich osobných údajov sú okrem toho naši zamestnanci. Vaše osobné údaje môžeme s Vašim súhlasom poskytnúť aj tretím osobám, ktoré budú Vaše osobné údaje spracúvať pre ich marketingové potreby.

10. Doba spracúvania osobných údajov

Doba spracúvania Vašich osobných údajov závisí od právneho základu ich spracúvania. Môže byť určená priamo právnym predpisom alebo bude uvedená v zmluve, ktorú sme s Vami uzavreli, alebo v súhlase, ktorý ste nám poskytli.

V prípade, ak nie je doba spracúvania uvedená priamo v právnom predpise alebo zmluve, štandardne budeme spracúvať osobné údaje (i) po dobu 24 mesiacov od začiatku ich spracúvania alebo (ii) po dobu plynutia premlčacej doby, ak je právnym základom náš oprávnený záujem (napr. v prípade uplatnenia právneho nároku).

Po uplynutí tejto doby, zániku dôvodu spracúvania osobných údajov alebo pri odvolaní Vášho súhlasu Vaše osobné údaje vymažeme (okrem prípadu, ak Vaše osobné údaje spracúvame na inom právnom základe ako je súhlas). Pred uplynutím tejto doby Vás môžeme požiadať o predĺženie platnosti Vášho súhlasu na ďalších 24 mesiacov.

11. Spôsob spracúvania osobných údajov

Spoločnosť AAA potávka s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje  elektronicky prostredníctvom automatizovaných informačných systémov, ktoré prevádzkuje sama alebo prostredníctvom svojich obchodných partnerov (napr. The Rocket Science Group, LLC a Microsoft Corporation) alebo telefonicky prostredníctvom call centra. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj v ich listinnej podobe (napr. zmluvy, účtovné a daňové doklady, listinná korešpondencia) v systematicky usporiadaných evidenciách.

12. Práva dotknutej osoby

 1. PRÁVO NAMIETAŤ: Proti spracúvaniu Vašich osobných údajov máte právo namietať. Namietať môžete vtedy, ak sú Vaše osobné údaje spracúvané z dôvodu plnenia úlohy vo verejnom záujme alebo oprávneného záujmu spoločnosti AAA potávka s.r.o. alebo na účely priameho marketingu. Vaša námietka bude oprávnená a úspešná v prípade, ak Vaše oprávnené dôvody prevažujú nad oprávnenými dôvodmi spoločnosti AAA poptávka s.r.o. alebo ak ide o spracúvanie Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu (v takom prípade je námietka vyhodnotená ako odvolanie Vášho súhlasu). Namietať nemôžete v prípade, ak je spracúvanie nevyhnutné na (i) splnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu alebo (ii) vedecké alebo štatistické účely alebo účely historického výskumu. Ak je Vaša námietka oprávnená a úspešná, Vaše osobné údaje nebudeme ďalej spracúvať.
 2. PRÁVO NA INFORMÁCIE: Máte právo na poskytnutie informácií o tom, či Vaše osobné údaje spracúvame, v akom rozsahu ich spracúvame a na informácie o porušení ochrany Vašich osobných údajov.
 3. PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM: Máte právo na vystavenie potvrdenia o tom, že Vaše osobné údaje spracúvame, aké Vaše osobné údaje spracúvame a na kópiu týchto osobných údajov. Toto potvrdenie Vám poskytneme elektronickou poštou, ak nás nepožiadate o inú formu. Môžeme odmietnuť poskytnúť Vám toto potvrdenie v prípade, ak by to malo nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.
 4. PRÁVO NA OPRAVU: V prípade, ak sú Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, nesprávne alebo neúplné, máte právo požadovať ich opravu alebo doplnenie. V prípade, ak využívate niektorú z online služieb, v rámci ktorých spravujete svoje osobné údaje (napr. HN Konto, AAADopyt.sk), právo na opravu uplatníte priamo vykonaním opravy v rozhraní danej online služby.
 5. PRÁVO NA VYMAZANIE / PRÁVO NA ZABUDNUTIE: Po ukončení spracúvania osobných údajov (odvolanie súhlasu, úspešná námietka, uplynutie doby a pod.) alebo pri ich spracúvaní v rozpore s právnymi predpismi máte právo na ich vymazanie a spoločnosť AAA poptávka s.r.o. Vaše osobné údaje v takomto prípade bezodkladne vymaže. O vymazanie osobných údajov môžete tiež požiadať. Výmaz je vždy konečný. Právo na vymazanie nie je možné uplatniť, ak sú osobné údaje potrebné napr. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie, splnenie povinnosti podľa právneho predpisu, splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, na archivačné, vedecké alebo štatistické účely alebo účel historického výskumu alebo na uplatnenie právnych nárokov.
 6. PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA: V prípade, ak namietate správnosť Vašich osobných údajov, spoločnosť AAA poptávka s.r.o. obmedzí ich spracúvanie na dobu overenia ich správnosti. Ak sú Vaše osobné údaje spracúvané nezákonne a nepožadujete ich vymazanie, obmedzíme ich spracúvanie v rozsahu, v akom to budete požadovať, inak iba na ich archivovanie. Ak sú Vaše osobné údaje spracúvané z dôvodu plnenia úlohy verejného záujmu alebo na základe oprávneného záujmu spoločnosti AAA poptávka s.r.o., bude ich spracúvanie obmedzené na dobu preverenia, či oprávnené dôvody spracúvania prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. O obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov nás môžete tiež požiadať. O začiatku a ukončení obmedzenia spracúvania Vašich osobných údajov Vás budeme informovať elektronickou poštou.
 7. PRÁVO NA PRENOSNOSŤ: V prípade, ak (i) je to technicky možné, (ii) spracúvanie Vašich osobných údajov sa deje na základe Vášho súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy, (iii) a nie z dôvodu splnenia úlohy vo verejnom záujme, (iv) spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, a (v) prenos osobných údajov nemá nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb, máte právo na to, aby Vaše osobné údaje boli spracúvané v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. .xml). Pri takto spracúvaných osobných údajov máte právo žiadať o ich prenos k inému prevádzkovateľovi.
 8. PRÁVO ODMIETNUŤ AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE: Máte právo odmietnuť rozhodnutie, ktoré je založené na automatizovanom spracúvaní osobných údajov a profilovaní, ak má právne účinky alebo dotknutú osobu významne ovplyvňujú. Právo nie je možné uplatniť, ak je takéto rozhodnutie potrebné na uzavretie alebo plnenie zmluvy alebo je vykonané na základe právneho predpisu, alebo na základe súhlasu dotknutej osoby. Každé rozhodnutie založené automatizovanom spracúvaní osobných údajov a profilovaní musí byť preskúmateľné manuálne. Dotknutá osoba je oprávnená rozhodnutie písomne napadnúť alebo poskytnúť k nemu svoje stanovisko. Spoločnosť AAA poptávka s.r.o. v súčasnosti nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie. Môže však zasielať alebo telefonicky predstaviť ponuky, ktoré sú špeciálne určené pre Vás na základe informácií a osobných údajov, ktoré sme od Vás získali.

13. Spôsob uplatnenia práv a poučenia

Svoje práva a požiadavky môžete uplatniť elektronickou poštou na adresu info@aaadopyt.sk, písomne na adresu AAA poptávka s.r.o., so sídlom Sluneční náměstí 2583/11, Praha 5, 158 00, osobne alebo iným vyššie uvedeným spôsobom. V prípade, ak svoju žiadosť, námietku, stanovisko alebo odvolanie súhlasu doručíte inak ako listom s Vašim podpisom, elektronickou poštou s kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo osobne, môžeme od Vás požadovať dodatočné dôveryhodné overenie Vašej totožnosti, inak nebudeme musieť Vašej požiadavke vyhovieť. Vašej žiadosti nemusíme vyhovieť ani v prípadoch, ktoré upravujú právne predpisy.

Vaše požiadavky budú vybavené najneskôr do jedného mesiaca od ich doručenia. Túto lehotu môžeme predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane, ak ide o odôvodnený prípad a s ohľadom na komplexnosť a počet požiadaviek. O predĺžení lehoty Vás budeme informovať.

Informácie, potvrdenia a oznámenia Vám budeme poskytovať bezplatne. V prípade opakovaných žiadostí alebo žiadostí, ktoré sú zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, môžeme od Vás požadovať zaplatenie administratívnych nákladov vynaložených na ich vybavenie alebo môžeme jej vybavenie odmietnuť.

V prípade, ak Vás kontaktujeme telefonicky alebo nás kontaktujete priamo Vy, budú tieto telefonické rozhovory nahrávané. O tejto skutočnosti budete poučení na začiatku telefonického rozhovoru. V prípade, ak si prajete, aby rozhovor nebol nahrávaný, kontaktujte nás iným spôsobom alebo požiadajte o telefonické kontaktovanie z nemonitorovanej linky.

14. Zásady spracúvania osobných údajov

 1. ZÁSADA ZÁKONNOSTI: Osobné údaje spracúvame spravodlivo, transparentne a len na základe zákonného dôvodu (súhlas dotknutej osoby, plnenie zmluvy, plnenie zákonnej povinnosti, ochrana životne dôležitých záujmov dotknutej alebo inej fyzickej osoby, plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, oprávnený záujem spoločnosti AAA poptávka s.r.o. ). Pri spracúvaní nebudeme porušovať práva dotknutej osoby.
 2. ZÁSADA OBMEDZENIA ÚČELU: Osobné údaje môžeme spracúvať len na konkrétny, presne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel, inak len na archivačné, vedecké alebo štatistické účely alebo účely historického výskumu.
 3. ZÁSADA MINIMALIZÁCIE OSOBNÝCH ÚDAJOV: Môžeme spracúvať len tie osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme alebo tie, ktoré nám umožňuje spracúvať zákon. Nepotrebné osobné údaje nebudeme spracúvať ani ich vyžadovať. Je zároveň aj na Vás, aby ste nám poskytli len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné potrebné na účel, pre ktorý ich budeme spracúvať a neposkytovali nám nadbytočné údaje (napr. pri vzájomnej komunikácii a pod.).
 4. ZÁSADA SPRÁVNOSTI: Spracúvame len správne a aktuálne osobné údaje. Ak sú nami spracúvané osobné údaje nesprávne alebo neúplné, tak ich opravíme alebo doplníme. Nesprávne osobné údaje vymažeme. Správnosť osobných údajov taktiež závisí aj od Vás, a preto je nevyhnutné, aby ste nám vždy poskytli správne a úplné osobné údaje.
 5. ZÁSADA MINIMALIZÁCIE UCHOVÁVANIA: Osobné údaje budeme spracúvať len po dobu potrebnú na splnenie účelu alebo stanovenú právnym predpisom. Dlhšie ich budeme spracúvať len na archivačné, vedecké alebo štatistické účely alebo účely historického výskumu.
 6. ZÁSADA INTEGRITY A DÔVERNOSTI: Osobné údaje ochránime pred stratou, náhodným vymazaním, poškodením, odcudzením alebo zničením. Zabezpečíme, aby nedochádzalo k nezákonnému spracúvaniu osobných údajov. Bezpečnosť osobných údajov je dôležitá a zabezpečujeme ju prostredníctvom štandardných primeraných technických a iných opatrení.
 7. ZÁSADA ZODPOVEDNOSTI: Zodpovedáme za bezpečnosť a ochranu osobných údajov Vám a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorý je oprávnený preskúmavať spracúvanie osobných údajov v rámci konania o ochrane osobných údajov.

15. Spracúvanie osobných údajov detí

Osobné údaje detí mladších ako 16 rokov je možné spracúvať len v osobitných a odôvodnených prípadoch. V prípade, ak máte menej ako 16 rokov a poskytli ste nám súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, je potrebné, aby bol tento súhlas udelený a potvrdený aj Vaším zákonným zástupcom. V tejto súvislosti môžeme od Vás požadovať dátum narodenia ako jeden z osobných údajov za účelom overenia Vášho veku. Ak Vaše osobné údaje spracúvame na inom právnom základe ako je Váš súhlas, môžeme vyžadovať potvrdenie a súhlas Vášho zákonného zástupcu.

16. Iné informácie a vzťah k iným pravidlám a podmienkam spoločnosti AAA poptávka s.r.o.

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti AAA poptávka s.r.o. sú všeobecnými pravidlami a poskytujú všeobecný a základný rámec pre ochranu Vašich osobných údajov. Spoločnosť AAA poptávka s.r.o. môže na rozličné účely spracúvania osobných údajov prijať osobitné pravidlá (napr. na spracúvanie osobných údajov pri marketingových aktivitách) a rovnako budú tieto pravidlá ochrany osobných údajov súčasťou jednotlivých obchodných a iných podmienok spoločnosti AAA poptávka s.r.o. pre poskytovanie a používanie jej jednotlivých služieb a produktov. Osobitné pravidlá ochrany osobných údajov majú prednosť pred týmito všeobecnými pravidlami.

Tieto pravidlá boli vytvorené za účelom vysvetlenia ochrany osobných údajov a posilnenia transparentnosti pri ich spracúvaní. Tieto pravidlá budú pravidelne aktualizované a zverejnené na webových sídlach spoločnosti AAA poptávka s.r.o.

Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 11. 9. 2018