Podmienky pre partnerský program

Podmienky pre partnerský program (ďalej len „Podmienky“) do systému www.aaadopyt.sk (ďalej len „Server“) prevádzkovaného spoločnosťou MAFRA Slovakia, a.s., so sídlom Nobelova 34 836 05 Bratislava 3, IČ: 31333524. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 476/B. ( ďalej len „Prevádzkovateľ“).

1) Popis služby

Server umožňuje fyzickým osobám podnikateľom, právnickým osobám a ďalším osobám a subjektom, ktoré majú pridelené identifikačné číslo v SR (ďalej len „Dodávateľ“ alebo „Dodávatelia“) zaregistrovať sa do partnerského programu serveru www.aaadopyt.sk. Dodávatelia registráciou do partnerského programu berú na vedomie, že od tohto okamihu je uzavrená zmluva medzi Prevádzkovateľom a Dodávateľom. Dodávateľ môže umiestniť na svoje stránky vybraný reklamný formát odkazujúci na www.aaadopyt.sk. Dodávateľ môže umiestniť reklamný formát iba na vlastné stránky. Prevádzkovateľ sa zaväzuje hradiť províziu podľa podmienok uvedených nižšie.

2) Práva a povinnosti Dodávateľa

2.1) Dodávateľ prehlasuje, že ním poskytnuté informácie pri registrácii do partnerského programu sú pravdivé.

2.2) Dodávateľ prehlasuje, že sa registruje iba za účelom uzavrenia partnerského programu so serverom www.aaadopyt.sk a získavania odmeny v podobe provízií za uskutočnené akcie. Dodávateľ sa zaväzuje, že v žiadnom prípade nepoškodí dobré meno Prevádzkovateľa.

2.3) Dodávateľ sa zaväzuje umiestniť na svoje webové stránky iba tie reklamné prvky, ktoré ponúka prevádzkovateľ alebo sú prevádzkovateľom písomne schválené.

2.4) Dodávateľ sa zaväzuje neposkytovať grafickú tvorbu Prevádzkovateľa tretím osobám bez písomného súhlasu Prevádzkovateľa.

2.5) Dodávateľ prehlasuje, že je osobou, ktorá je oprávnená prevádzkovať internetové stránky podľa platnej českej legislatívy.

2.6) Dodávateľ berie na vedomie, že nesmie žiadnym spôsobom motivovať ani odmeňovať svojich návštevníkov a tretie strany za prezeranie reklamných prvkov Prevádzkovateľa, pokiaľ nie je dohodnuté inak a to písomným záznamom. Za každý jednotlivý prípad, kedy Dodávateľ nabádal akýmkoľvek spôsobom návštevníkov stránok a tretie strany kliknúť na reklamné prvky Prevádzkovateľa zaplatí Dodavateľ zmluvnú pokutu vo výške 5000 € a to do 14 dní od písomného upozornenia na porušenie tohto pravidla.

2.7) Dodávateľ súhlasí so zasielaním obchodných ponúk Prevádzkovateľa a tretích strán a s archiváciou poskytnutých dát.

2.8) Reklamné prvky nesmú byť umiestnené na stránky s pornografickým obsahom alebo na stránky, ktoré obsahujú vulgarizmy a mohli by poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa.

2.9) Dodávateľ berie na vedomie, že akýmkoľvek porušením týchto podmienok zaniká jeho právo na províziu z uskutočnených transakcií.

2.10) Dodávateľ berie na vedomie, že všetky informácie, ktoré sa behom spolupráce dozvedel od Prevádzkovateľa, sú obchodným tajomstvom a nesmie ich zdieľať s treťou stranou.

2.11) Dodávateľ má povinnosť sa pravidelne zoznamovať s aktuálnou podobou obchodných podmienok a v prípade nesúhlasu s aktuálnou podobnou obchodných podmienok je povinný registráciu ukončiť a to zaslaním e-mailu na info@aaadopyt.sk s informáciou o ukončení spolupráce.

2.12) Dodávateľ berie na vedomie, že Provízia bude vypočítaná výhradne na základe záznamov prevádzkovateľa s tým, že údaje v štatistikách môžu byť spätne opravené, napr. v dôsledku opravy matematickej chyby a pod. Žiadne iné spôsoby merania a štatistiky nebudú Prevádzkovateľom uznané.

3) Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

3.1) Prevádzkovateľ má právo údaje uvedené Dodávateľom pri registrácii a potom aj v editácii po prihlásení zverejniť na Serveri.

3.2) Prevádzkovateľ má podľa vlastného uváženia právo registráciu neprijať alebo ju zrušiť a to z dôvodov, kedy Dodávateľ:

  • uvádza nepravdivé údaje o sebe alebo o svojej firme
  • sa registruje za iným účelom než je účasť v partnerskom programe
  • nesplňuje tieto podmienky
  • by mohol poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa

3.3) Prevádzkovateľ sa zaväzuje zaplatiť odmenu vo výške dohodnutej provízie medzi Dodávateľom a Prevádzkovateľom. Nárok na odmenu vzniká, keď cez reklamné prvky umiestnené na stránkach Dodávateľa príde nový zákazník na stránky www.aaadopyt.sk a prevedie jednu z nasledujúcich akcií:

  • registrácia celkom nového zákazníka, ktorý ešte nikdy nebol registrovaný v dopytovom systéme www.aaadopyt.sk cez „Registračný formulár nového dodávateľa“ a vytvorením objednávky na služby, ktorú následne uhradí
  • zadaním dopytu cez formulár „Zadanie nového dopytu“, dopyt musí splniť všetky kritériá pre uverejnenie a potom je uverejnený a schválený Prevádzkovateľom.

3.4) Odmeny činia 0 € za každý schválený firemný dopyt, ktorý bol zadaný právnickou osobou a bolo uvedené platné IČO, 0 € za každý schválený dopyt od súkromnej osoby, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Ďalej 20 % zo všetkých zaplatených objednávok od nového zákazníka. Pri súčte všetkých odmien, prevyšujúcom čiastku 4000 € je provízia navýšená na 25 % zo všetkých zaplatených objednávok od nových zákazníkov. Všetky čiastky sú uvedené bez DPH 20 %.

3.5) Prevádzkovateľ má právo registráciu Dodávatele kedykoľvek zrušiť bez udania dôvodu. V tomto prípade má Dodávateľ nárok na vyplatenie nevyplatenej odmeny za získaných zákazníkov.

3.6) Prevádzkovateľ Serveru má právo zasielať na e-mail Dodávateľa správy s novinkami Serveru alebo Prevádzkovateľa s reklamným obsahom a ponukou tretích strán.

3.7) Prevádzkovateľ umožní Dodávateľovi on-line prístup do štatistík jeho partnerského programu pod unikátnymi prístupovými údajmi, ktoré Prevádzkovateľ zašle Dodávateľovi do e-mailu uvedenom v registrácii.

3.8) Prevádzkovateľ sa zaväzuje na www.aaadopyt.sk v partnerskom programe zverejňovať aktuálny stav provízií a odmien.

3.9) Prevádzkovateľ vyplatí odmenu vždy za uplynulý kalendárny mesiac a to na základe faktúry, ktorú Dodávateľ vystaví Prevádzkovateľovi so 14 dennou splatnosťou. Minimálna čiastka pre vyplatenie je 15 € bez DPH.

4) Záverečné ustanovenia

4.1) Tieto podmienky nadobúdajú platnosť ich zverejnením

4.2) Dodávateľ je povinný sa pravidelne zoznamovať s obsahom týchto Podmienok. Ak nevyužije možnosť danú bodom číslo 4.2, má sa za to, že Dodávateľ s týmito podmienkami bez výhrad súhlasí.

4.3) V prípade poskytnutia osobných údajov s nimi bude Prevádzkovateľ nakladať v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov v platnom znení.