Podmienky pre používanie služieb

Podmienky registrácia dodávateľa

Podmienky pre registráciu Dodávateľa (ďalej len "Podmienky") do systému www.aaadopyt.sk (ďalej len "Server") prevádzkovaného spoločnosťou MAFRA Slovakia, a.s., so sídlom Nobelova 34 836 05 Bratislava 3, IČ: 31333524. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 476/B (ďalej len "Prevádzkovateľ").


1) Popis služby

Server poskytuje fyzickým osobám podnikateľom, právnickým osobám a ďalším osobám a subjektom, ktoré majú pridelené identifikačné číslo v SR (ďalej len "Dodávateľ" alebo "Dodávatelia") možnosť registrácie do katalógu dodávateľov na Serveri Prevádzkovateľa a prihlásenie sa k odberu nového dopytu na e-mail Dodávateľov, a to ÚPLNE ZADARMO. Každý Dodávateľ si môže sám vybrať odbory dopytov, z ktorých si chce nechať posielať dopyt na svoj e-mail.


2) Pravidlá pre registráciu Dodávateľa

2.1) Týmito pravidlami sa riadi Dodávateľ a odoslaním registrácie s nimi bez výhrad súhlasí.

2.2) Dodávateľ pri registrácii musí riadne a pravdivo vyplniť povinné údaje o sebe (kontaktná osoba) a o svojej firme.

2.3) Dodávateľ sa po registrácii a prihlásení pri zadávaní dopytov riadi pravidlami pre zadávanie dopytov.

2.4) Záujmom Dodávateľa musí byť možnosť zasielania nového dopytu od dopytujúcich a zverejnenie zadaných údajov v katalógu dodávateľov. Dodávateľ si môže vybrať odbory dopytov, ktoré si chce nechať zasielať. Služba je obmedzená na 12 odborov pre jedného Dodávateľa.

2.5) Dodávateľ sa nesmie registrovať za účelom monitoringu počtu dopytov na Serveri alebo pre iné negatívne účely.


3) Práva a povinnosti Dodávateľa

3.1) Dodávateľ súhlasí, že po uskutočnení registrácie sa ním poskytnuté údaje automaticky objavia a zverejnia v katalógu dodávateľov na Serveri.

3.2) Dodávateľ súhlasí s poskytnutím zadaných informácií vrátane kontaktných údajov Prevádzkovateľovi Serveru a jeho spolupracujúcim subjektom.

3.3) Dodávateľ súhlasí s tým, že popis Dodávateľa alebo popis produktu a služieb môže byť administrátorom upravený.

3.4) Dopyty (informácie o dopyte a informácie v dopyte uvedené) obdržané na e-mail nesmie Dodávateľ ďalej upravovať, kopírovať, šíriť, vystavovať, zverejňovať, poskytovať, distribuovať, predávať, reprodukovať, licencovať, prevádzať a pod. Informácie, ktoré Dodávateľ na e-mail obdrží, slúžia iba k vytvoreniu ponuky pre dopytujúceho, zaslanie ponuky dopytujúcemu a naviazaniu spolupráce s dopytujúcim. V prípade, že Dodávateľ použije zaslané Dopyty v rozpore s ustanovením predchádzajúcich viet tohto bodu Podmienok, zaväzuje sa zaplatiť Prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 € za každý takto využitý jednotlivý dopyt. Zmluvná pokuta je splatná do 15 dní od okamihu, kedy Dodávateľ obdrží písomnú výzvu Prevádzkovateľa k jej uhradeniu.

3.5) Dodávateľ nemá prístup ku kontaktom na dopytujúcich. Poskytnutie Kontaktov na dopytujúcich je platenou službou. Služba je obmedzená na 30 zobrazení kontaktov na dopytujúcich za posledných 48 hodín - po dohode je počet kontaktov možné zvýšiť.

3.6) Údaje, ktoré Dodávateľ uvedie, nesmú byť v rozpore s všeobecne platnými právnymi predpismi SR, nesmú porušovať všeobecne platné etické a morálne princípy, nesmú byť v rozpore s dobrými mravmi, nesmú porušovať práva a záujmy tretích osôb a nesmú porušovať a byť v rozpore s oprávnenými záujmami Prevádzkovateľa Serveru.

3.7) Dodávateľ sa zaväzuje, že nebude obdržané dopyty úmyselne zneužívať pre páchanie trestnej činnosti, čím by mohol poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si v tomto prípade vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia, deaktivovať všetky služby bez nároku na vrátenie peňažných prostriedkov. Prevádzkovateľ je pripravený spolupracovať v takýchto prípadoch s príslušnými štátnymi orgánmi a poskytnúť im všetky požadované informácie, vrátane údajov poskytnutých Dodávateľom.


4) Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

4.1) Prevádzkovateľ je oprávnený údaje uvedené Dodávateľom pri registrácii a potom aj v editácii po prihlásení zverejniť na Serveri.

4.2) Prevádzkovateľ je oprávnený nezverejniť na Serveri údaje Dodávateľa, odmietnuť alebo zrušiť registráciu Dodávateľa, ktorý:
a) úmyselne uvádza nepravdivé údaje o sebe alebo o svojej firme
b) uskutočňuje registráciu účelovo, najmä sleduje možnosť získania informácií o dopytujúcich, pre monitoring počtu dopytov alebo pre iné negatívne účely
c) nespĺňa podmienky, hlavne pravidlá pre registráciu Dodávateľa a nedodržiava práva a povinností Dodávateľa
d) by mohol poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa
V takomto prípade nemá Dodávateľ nárok na vrátenie adekvátnej časti z uhradenej ceny služby.

4.3) Ak prevádzkovateľ uskutoční niektoré z predchádzajúcich opatrení a zo strany Dodávateľa bola uskutočnená platba za služby, ktoré v dôsledku týchto opatrení nemôže viac využívať, má Dodávateľ nárok na vrátenie uhradenej platby, alebo jej alikvótnej časti, ak službu po určitý čas už využíval.

4.4) Prevádzkovateľ vyvinie úsilie na zamedzenie rozposielania nepravdivých dopytov. Prevádzkovateľ však nenesie zodpovednosť za správnosť a pravdivosť dopytov, ktoré sú rozosielané Dodávateľom na e-mail.

4.5) Prevádzkovateľ je oprávnený zasielať Dodávateľovi dopyty z odborov vybraných Dodávateľom pri registrácií alebo v nastavení svojho užívateľského účtu, po prihlásení Dodávateľa na Server.

4.6) Prevádzkovateľ je oprávnený zasielať na e-mail Dodávateľa správy s novinkami Serveru alebo Prevádzkovateľa, s reklamným obsahom alebo ponukou tretích strán.

4.7) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo uskutočňovať prípadné zmeny v službách, údajoch a pod., ktoré už sú používané a zverejnené, a to bez predchádzajúceho upozornenia.

4.8) Prevádzkovateľ podrobne monitoruje pohyby všetkých užívateľov a Dodávateľov na Serveri a v prípade porušenia týchto podmienok si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo zverejniť zoznam týchto Dodávateľov a ich e-mailových adries.

4.9) Prevádzkovateľ nezodpovedá za bezchybnosť systému, aj keď sa o to usilovne snaží, a preto akékoľvek chyby či poškodenie Dodávateľa (hlavne neobdržanie dopytu na e-mail), nezakladajú Dodávateľovi nárok na náhradu škody ani žiadne iné nároky.

4.10) Ak v dôsledku porušenia týchto Podmienok Dodávateľom vzniknú straty alebo škody tretej osobe, nesie Dodávateľ, ktorý tieto straty alebo škody spôsobil, za ne zodpovednosť a Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť tretej osobe kontaktné údaje Dodávateľa.

4.11) Prevádzkovateľ má nárok na náhradu škody ( a to aj nemajetkovej ujmy v prípade poškodenia dobrého mena ), ktorú Dodávateľ svojím konaním spôsobí.

4.12) Dodávateľ uskutočnením registrácie dáva svoj súhlas s tým, že Prevádzkovateľ je oprávnený používať ním poskytnuté údaje na marketingové účely.

4.13) V prípade objednania a uhradenia Prevádzkovateľom poskytovaných služieb (Dopyty s kontaktom, Prístup na verejné obstarávanie, Firemný zápis PROFI, Kontakty na českých dopytujúcich, Sponzorovaný odkaz) Prevádzkovateľ zodpovedá za odoslanie e-mailov s garantovanými informáciami. Prevádzkovateľ nezodpovedá za nedoručenie e-mailu v dôsledku chyby poštového serveru Dodávateľa, alebo jeho poskytovateľa.


5) Vrátenie platby za službu Kontakty na dopytujúcich s Garanciou

5.1) Prevádzkovateľ vráti novému Dodávateľovi*, ktorý si v období od 1.1.2015 do 31.12.2015 zakúpi službu Kontakty na dopytujúcich s garanciou na obdobie jedného roka, cenu zaplatenú za túto službu, ak počas jednoročného obdobia poskytovania tejto služby nezískal na základe zaslaných dopytov žiadnu zákazku a
a) počas prvých šiestich mesiacov poskytovania služby Kontakty na dopytujúcich s garanciou najmenej dvakrát (z toho jedenkrát počas prvých troch mesiacov) písomne kontaktoval Prevádzkovateľa (e-mailovou správou doručenou na e-mail info@aaadopyt.sk) s požiadavkou na zmenu nastavenia odborov dopytu z dôvodu, že na základe zaslaných dopytov nezískal žiadnu zákazku a
b) preukáže Prevádzkovateľovi, že reagoval najmenej na 80 % dopytov dopytujúcich, ktoré mu boli zaslané, a to odoslaním písomnej ponuky dopytujúcemu na poskytnutie plnenia požadovaného v dopyte; ponuka na poskytnutie plnenia musí obsahovať všetky podmienky, za ktorých poskytne požadované plnenie dopytujúcemu (najmä špecifikáciu plnenia, termín dodania plnenia a jeho cenu) a
c) doručí Prevádzkovateľovi najneskôr do siedmich dní od uplynutia obdobia poskytovania služby Kontakty na dopytujúcich s garanciou písomnú žiadosť o vrátenie zaplatenej ceny za túto službu spolu s čestným vyhlásením, že na základe zaslaných dopytov nezískal žiadnu zákazku a
d) predloží Prevádzkovateľovi svoju účtovnú dokumentáciu za účelom preverenia pravdivosti čestného vyhlásenia predloženého v zmysle písmena c), ak ho o to Prevádzkovateľ požiada a
e) uhradil Prevádzkovateľovi cenu za službu Kontakty na dopytujúcich s garanciou v lehote splatnosti.

5.2) Nový Dodávateľ nemá nárok na vrátenie zaplatenej ceny za službu Kontakty na dopytujúcich s garanciou v prípade nesplnenia čo i len jednej z uvedených podmienok, ako aj v prípade, ak porušil podmienky pre registráciu dodávateľov, ktoré sú stanovené Prevádzkovateľom. Vrátenie zaplatenej ceny za službu Kontakty na dopytujúcich s garanciou sa nevzťahuje na službu Verejné zákazky. Ak si nový Dodávateľ zakúpil službu Kontakty na dopytujúcich s garanciou na obdobie jedného roka v rámci balíka produktov (tzn. spolu s inými produktmi), tak za predpokladu splnenia vyššie uvedených podmienok sa mu vráti len časť zaplatenej ceny za balík produktov, a to vo výške cenníkovej ceny služby Kontakty na dopytujúcich s garanciou na obdobie jedného roka.

*Novým Dodávateľom sa rozumie osoba, ktorá v období 24 mesiacov pred zakúpením služby Kontakty na dopytujúcich s garanciou na obdobie jedného roka nebola odoberateľom resp. užívateľom žiadnej platenej služby a/alebo produktu, ktoré boli a/alebo sú poskytované na a/alebo prostredníctvom webového sídla aaadopyt.sk.


6) Záverečné ustanovenia

6.1) Tieto podmienky nadobúdajú platnosť ich zverejnením.

6.2) Každý Dodávateľ má právo a možnosť odmietnuť akúkoľvek zmenu v týchto podmienkach tým, že na e-mail info@aaadopyt.sk bezodkladne po zmene týchto podmienok pošle žiadosť o zmazanie svojej firmy z databázy Serveru, kde do obsahu správy uvedie svoje IČO, Názov firmy a Heslo od účtu na Serveri pre prihlásenie a do predmetu správy uvedie text "Odmietnutie zmeny podmienok pre Dodávateľa". Prevádzkovateľ vybaví túto žiadosť Dodávateľa tak, že do 30 dní od obdržania e-mailu vymaže daného Dodávateľa zo Serveru.

6.3) Ak sa nebude Dodávateľ riadiť bodom číslo 5.2 pri odmietnutí zmeny týchto podmienok, má sa za to, že Dodávateľ s týmito podmienkami bez výhrad súhlasí.

6.4) Dodávateľ súhlasí s uchovávaním poskytnutých osobných a kontaktných údajov a s využitím údajov pre marketingové akcie spoločnosti MAFRA Slovakia, a.s. v rámci ponuky služieb Prevádzkovateľa, najmä pre účely e-mail marketingu.

6.5) V prípade poskytnutia osobných údajov bude Prevádzkovateľ s nimi nakladať v súlade so zák.č. 428/2002 Z.z.

Podmienky pre zadávanie nového dopytu

Podmienky pre zadávanie nového dopytu (ďalej len "Podmienky") do systému www.aaadopyt.sk (ďalej len "Server") prevádzkovaného spoločnosťou MAFRA Slovakia, a.s., so sídlom Nobelova 34 836 05 Bratislava 3, IČ: 31333524. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 476/B (ďalej len "Prevádzkovateľ").

1) Popis služby

Server umožňuje dopytujúcemu subjektu (fyzická alebo právnická osoba, ktorá dopytuje tovar alebo služby, ďalej len "Dopytujúci" a hľadá pre svoj dopyt vhodného dodávateľa alebo firmu, (ďalej len "Dodávateľ" alebo "Dodávatelia") zadať svoj dopyt do systému, a to ÚPLNE ZADARMO. Tento dopyt bude po skontrolovaní administrátorom Serveru rozposlaný vhodným Dodávateľom a Dopytujúci tak získa možnosť obdržať ponuky od týchto Dodávateľov.

2) Pravidlá pre zadávanie dopytu

2.1) Týmito pravidlami sa riadi Dopytujúci a odoslaním Dopytu s nimi bez výhrad súhlasí.

2.2) Dopyt musí mať riadne vyplnené pravdivé kontaktné údaje a popis. Popis dopytu musí byť vyplnený s maximálnou zodpovednosťou.

2.3) Dopytujúci nesmie do systému vkladať taký dopyt, ktorý slúži k monitoringu trhu, konkurenčného prostredia, k nekalej súťaži alebo k iným negatívnym účelom.

2.4) Prvotným a jediným záujmom Dopytujúceho musí byť nájdenie vhodného Dodávateľa pre realizáciu dopytu a nadviazanie spolupráce s Dodávateľom.

2.5) Dopytujúci súhlasí s tým, že sa údaje uvedené v dopyte môžu zobraziť aj na partnerských serveroch Prevádzkovateľa.

3) Práva a povinnosti Dopytujúceho

3.1) Dopytujúci súhlasí s poskytnutím zadaných informácií vrátane kontaktných údajov Prevádzkovateľovi Serveru a jeho spolupracujúcim partnerom, najmä Dodávateľom.

3.2) Dopytujúci súhlasí s odoslaním informácií uvedených v dopyte na e-maily, prípadne adresy Dodávateľov.

3.3) Dopytujúci súhlasí s tým, že mu môžu chodiť na ním zadaný e-mail ponuky od Dodávateľov, tieto ponuky sú v plnej kompetencii jednotlivých Dodávateľov a Prevádzkovateľ za ich obsah a pravdivosť nenesie zodpovednosť.

3.4) Dopytujúci súhlasí s prípadnou úpravou obsahu dopytu tak, aby bol zachovaný zmysel dopytu.

4) Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

4.1) Prevádzkovateľ je oprávnený zverejniť údaje uvedené Dopytujúcim v dopyte na Serveri a rozposlať dopyt vhodným Dodávateľom.

4.2) Prevádzkovateľ je oprávnený nezverejniť na Serveri, nerozposlať Dodávateľom a odmietnuť dopyty, ktoré:
- nemajú dostatočne vyplnené kontaktné údaje a popis dopytu
- skrývajú v sebe reklamu, ponuku služieb alebo tovaru tretej strany alebo Dopytujúceho, či inú propagáciu tovaru alebo služieb
- zjavne slúžia k získavaniu informácií o Dodávateľoch, hlavne k monitoringu trhu cien a konkurenčného prostredia
- nemajú pravdivo vyplnené údaje
- môžu ohroziť alebo poškodiť dobré meno prevádzkovateľa

4.3) Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ponuky Dodávateľov, ktoré prostredníctvom Serveru budú odoslané Dopytujúcemu.

4.4) Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť a nerozposlať Dodávateľom aj dopyty, ktoré sú nižšej cenovej kategórie ako je 50 €, napr. dopyt po spotrebnom tovare, jedna skrutka do auta a pod. Prevádzkovateľ vyvinie snahu, aby dopyty boli vierohodné a zároveň pre Dodávateľa atraktívne.

4.5) Prevádzkovateľ je oprávnený zasielať na e-mail Dopytujúcich správy s novinkami Serveru alebo Prevádzkovateľa, s reklamným obsahom alebo ponukou tretích strán.

4.6) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo robiť prípadné zmeny v Podmienkach, službách, údajoch a pod., ktoré už sú používané a zverejnené, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

4.7) Prevádzkovateľ monitoruje podrobne všetky pohyby všetkých užívateľov a Dopytujúcich na Serveri a v prípade porušenia týchto podmienok si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo zverejniť zoznam týchto Dopytujúcich a ich e-mailových adries.

4.8) Prevádzkovateľ nezodpovedá za bezchybnosť systému, aj keď sa o to usilovne snaží, a preto akékoľvek chyby či poškodenie Dopytujúceho (hlavne neobdržanie ponuky na e-mail), nezakladajú Dopytujúcemu nárok na náhradu škody ani žiadne iné nároky.

4.9) Ak v dôsledku porušenia týchto Podmienok Dopytujúcim vzniknú straty alebo škody tretej osobe, nesie Dopytujúci, ktorý tieto straty alebo škody spôsobil, za ne zodpovednosť a Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť tretej osobe kontaktné údaje Dopytujúceho.

4.10) Prevádzkovateľ má nárok na náhradu škody ( a to aj nemajetkovej ujmy v prípade poškodenia dobrého mena ), ktorú Dopytujúci svojím konaním spôsobí.

5) Záverečné ustanovenia

5.1) Tieto podmienky nadobúdajú platnosť ich zverejnením.

5.2) Každý Dopytujúci má právo a možnosť odmietnuť akúkoľvek zmenu v týchto podmienkach tým, že na e-mail info@aaadopyt.sk neodkladne po zmene týchto podmienok pošle žiadosť o zmazanie dopytu, kde do predmetu správy uvedie číslo dopytu a text "Odmietnutie zmeny podmienok pre dopytujúcich". Prevádzkovateľ vybaví túto žiadosť Dopytujúceho tým, že do 30 dní od obdržania e-mailu zmaže daný dopyt zo Serveru.

5.3) Dopytujúci je povinný sa pravidelne zoznamovať s obsahom týchto Podmienok. Ak sa nebude Dopytujúci riadiť bodom 5.2 pri odmietnutí zmeny týchto podmienok, má sa za to, že Dopytujúci s týmito podmienkami bez výhrad súhlasí.


Podmienky pre uverejňovanie inzercie

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") upravujú zmluvné vzťahy medzi systémom www.aaadopyt.sk (ďalej len "Server") prevádzkovaného spoločnosťou MAFRA Slovakia, a.s., so sídlom Nobelova 34 836 05 Bratislava 3, IČ: 31333524. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 476/B (ďalej len "prevádzkovateľ“ a zadávateľom inzercie (ďalej len „zadávateľ"), ktoré vznikajú pri uverejňovaní inzercie v médiách:

a) elektronické médiá (internetový portál): www.aaadopyt.sk.

Médiá uvedené zhora ďalej len „médiá".

1.2. V prípade elektronických médií definovaných v zmysle bodu 1.1. a) sa pod pojmom inzercia rozumie akákoľvek informácia (napr. text, fotografia, obrázok), objednaná inou osobou ako prevádzkovateľom príslušného média, ktorá netvorí redakčný obsah príslušného média a je uverejnená za odplatu alebo inú protihodnotu, vo forme bannerovej, textovej alebo inej elektronickej inzercie.

1.3. Pod pojmom zadávateľ sa rozumie akákoľvek právnická alebo fyzická osoba, ktorá vo vlastnom mene a na vlastný účet objednáva uverejnenie inzercie.

II. POSTUP ZADÁVATEĽA PRI OBJEDNÁVANÍ INZERCIE

2.1. Prevádzkovateľ uverejní inzerciu výhradne na základe písomných objednávok, ktoré doručí zadávateľ prevádzkovateľovi prostredníctvom pošty, osobne, kuriérom, faxom alebo elektronickou poštou (e-mailom).

2.3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nepotvrdiť objednávku, keď uvedený text alebo zobrazenie inzerátu môže byť v rozpore s platnými právnymi predpismi, VOP alebo inými záujmami prevádzkovateľa.

2.4. Vystavením potvrdenia objednávky zo strany prevádzkovateľa sú obe strany zaviazané na úplnú realizáciu objednávky.

III. ZMENY OBJEDNÁVKY

3.1. Prevádzkovateľ akceptuje rezervácie inzercie iba v písomnej forme, pričom za platnú rezerváciu je možno považovať iba prevádzkovateľom potvrdenú písomnú rezerváciu.

IV. PODKLADY A REALIZÁCIA OBJEDNÁVKY

4.1. Zadávateľ zodpovedá za včasné dodanie, formálnu, obsahovú a grafickú správnosť, ako aj za jednoznačné, zrozumiteľné a správne označenie všetkých podkladov nevyhnutných na riadne uverejnenie inzercie. Zadávateľ zodpovedá aj za včasné dodanie materiálov vkladanej inzercie na prevádzkovateľom stanovené miesta realizácie vkladania inzercie.

4.2. Ak prevádzkovateľ nemohol uverejniť inzerciu z dôvodu, že zadávateľ nedodal bezchybné podklady objednanej inzercie, resp. ich dodal neskoro, je zadávateľ povinný zaplatiť storno poplatok vo výške 100 % z ceny inzercie.

4.3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť uverejnenie objednanej inzercie v prípade ak:
a. zadaná inzercia nebude zodpovedať uzavretej a vzájomne potvrdenej objednávke, uzavretej zmluve, či inej dohode alebo týmto VOP,
b. Prevádzkovateľ bude mať dôvodné pochybnosti o tom, či pri obsahu inzercie nie je dôvod na jej odmietnutie, keď obsah či uverejnenie inzercie bude, resp. by mohlo byť v rozpore s právnymi predpismi, zásadami poctivého obchodného styku alebo rozhodnutiami orgánu štátnej či verejnej správy,
c. bude zasahovať do práv a oprávnených záujmov prevádzkovateľa, či bude poškodzovať alebo by mohla poškodiť dobré meno prevádzkovateľa, jeho zamestnancov alebo osôb tvoriacich z prevádzkovateľa prevádzkovateľskú skupinu,
d. pôjde o inzerciu alebo propagáciu iných médií, a to predovšetkým konkurenčných médií prevádzkovateľa, pokiaľ uverejnenie takejto inzercie nebolo vopred odsúhlasené prevádzkovateľom,
e. zadávateľ porušil ustanovenia o platobných podmienkach definovaných v zmysle týchto VOP. V takýchto prípadoch prevádzkovateľ oznámi zadávateľovi bez zbytočného odkladu svoje rozhodnutie o odmietnutí uverejnenia inzercie. Zadávateľ je potom povinný bez zbytočného odkladu dodať prevádzkovateľovi bezchybné náhradné podklady. V prípade, ak zadávateľ bezodkladne nedodá prevádzkovateľovi bezchybné náhradné podklady, a prevádzkovateľ nemohol z tohto dôvodu uverejniť inzerciu v objednanom termíne, má prevádzkovateľ nárok na storno poplatok.

4.4. Zadávateľ je plne zodpovedný za obsah inzercie. Zadávateľ sa zaväzuje, že inzercia odovzdaná prevádzkovateľovi na zverejnenie, nebude v rozpore s právnymi predpismi, dobrými mravmi a zásadami poctivého obchodného styku, a že šírením inzercie nebudú neoprávnene zasiahnuté práva a oprávnené záujmy tretích osôb (najmä, ale nie len právo na ochranu osobnosti fyzických osôb, právo na ochranu dobrej povesti právnických osôb, autorské práva, práva súvisiace s autorským právom a práva k ochrannej známke) a nebudú ani porušené všeobecne záväzné právne predpisy, a že všetky finančné nároky vyplývajúce z použitia autorských diel, prípadne podobizeň fyzických osôb použitých v rámci inzercie, a z práv súvisiacich s autorským právom boli ku dňu odovzdania podkladov inzercie zadávateľom uspokojené. Zadávateľ sa zaväzuje, že ak prevádzkovateľovi vznikne v následku šírenia inzercie škoda, túto škodu v plnej výške nahradí. Škodou sa rozumie i náklad súdneho či rozhodcovského konania, vrátane nákladov na právne zastúpenie v týchto veciach.

V. CHYBNÁ REALIZÁCIA OBJEDNÁVOK, REKLAMÁCIE

5.1. Pri opakovanom uverejnení inzercie je zadávateľ povinný skontrolovať ihneď po každom uverejnení jej správnosť a úplnosť. Prevádzkovateľ neuzná nárok na uverejnenie náhradnej inzercie v tom prípade, ak sa pri opakovaní objavil rovnaký nedostatok, bez toho, že by bol tento nedostatok bezprostredne, najneskôr do 3 dní po predchádzajúcom uverejnení, oznámený prevádzkovateľovi.

5.2. V prípade, že sa vyskytnú v dôsledku chybných podkladov nedostatky pri vkladaní či inom uverejnení inzercie, ktoré neboli zjavne rozoznateľné pri prijatí objednávky, resp. podkladov, nemá zadávateľ žiadny nárok na zľavu alebo uverejnenie náhradnej inzercie.

VI. ODPLATA A PLATOBNÝ STYK

6.1. Prevádzkovateľ má nárok na odplatu za realizáciu objednávok v súlade s VOP a aktuálne platnými cenníkmi pre jednotlivé médiá. Zadávateľ potvrdením týchto obchodných podmienok platných od 30. 4. 2013 na uverejňovanie inzercie spoločnosťou AAA DOPYT.SK objednávky inzercie akceptuje VOP, cenníky inzercie platné v čase uverejnenia, resp. objednania inzercie, ako aj ostatné podmienky uverejňovania inzercie, podľa ktorých sa bude v objednávkach stanovovať výška odplaty.

6.2. Cena za uverejnenie inzercie vrátane prirážok a zliav je stanovená v zmysle zákona č. 18/96 Z. z. o cenách, je určená v cenníkoch inzercie platných v čase uverejnenia, resp. potvrdenia objednávky inzercie zo strany prevádzkovateľa.

6.3. Cenu za uverejnenie inzercie zaplatí zadávateľ prevádzkovateľovi na základe zálohovej faktúry, resp. faktúry na úhradu vopred, a to prevodom na účet prevádzkovateľa alebo v hotovosti. V prípade písomnej žiadosti zadávateľa zašle prevádzkovateľ zadávateľovi spolu s faktúrou doklad o uverejnení inzercie.

6.4. Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne meniť VOP, svoje cenníky a podmienky uverejňovania inzercie.

6.5. V prípade omeškania s vykonaním úhrady je prevádzkovateľ oprávnený požadovať od zadávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05 percenta z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do dňa zaplatenia (vrátane). Prevádzkovateľ je súčasne oprávnený až do vykonania všetkých úhrad podľa tohto bodu ďalšie objednávky zadávateľa odmietnuť.

VII. OCHRANA DÁT

7.1. Informácie, ktoré poskytne zadávateľ prevádzkovateľovi v súvislosti s objednávkou inzercie, používa prevádzkovateľ len na zmluvné účely a je povinný zabezpečiť ich pred zneužitím tretími osobami.

7.2. Zadávateľ - fyzická osoba týmto poskytuje prevádzkovateľovi výslovný súhlas s tým, aby prevádzkovateľ použil jeho osobné údaje, ktoré poskytol prevádzkovateľovi na základe, či v súvislosti s uzatvorenou objednávkou inzercie (v rozsahu meno, priezvisko, príp. názov, adresa bydliska, sídla alebo prevádzky, telefónne číslo, e-mailová adresa) vo svojej marketingovej databáze a databáze všetkých spracovateľov tejto databázy za účelom ponuky produktov, obchodov a služieb.

7.3. Uzatvorením objednávky inzercie každý zadávateľ súhlasí v zmysle ustanovení zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení s tým, že mu budú prevádzkovateľom zasielané nevyžiadané obchodné ponuky na jeho adresu (vrátane e-mailovej), bude kontaktovaný nevyžiadaným directmailom obsahujúcim obchodné ponuky a prostredníctvom nevyžiadaného telemarketingu (vrátane nevyžiadaných SMS a MMS) obsahujúceho obchodnú ponuku týkajúcu sa produktov, obchodu a služieb.

VIII. OSTATNÉ USTANOVENIA

8.1. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito VOP alebo zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom.

8.2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto VOP jednostranne meniť, pričom pre platne uzatvorený zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a zadávateľom sú záväzné aktuálne všeobecné obchodné podmienky. Aktuálna verzia VOP je zverejnená na internetovej stránke http://www.aaadopyt.sk/podminky.html.

8.3. Stornovaním objednávky, čo sa musí v každom prípade oznámiť písomne, zostávajú nároky prevádzkovateľa v zmysle cenníkov inzercie a týchto VOP na platbu ceny za inzerciu nedotknuté.

8.4. Zmluvné strany sa dohodli, že medzi nimi uzatvorené objednávky inzercie či ostatné zmluvy a vzťahy z nich vyplývajúce sa budú riadiť zákonom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

IX. PLATNOSŤ

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 30.4. 2013.

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť MAFRA Slovakia, a.s. ako spracovávateľ osobných údajov garantuje, že s osobnými údajmi dopytujúcich bude nakladať iba v rámci služieb dopytového systému. Kontaktné a osobné údaje nebudú poskytnuté tretím osobám bez súhlasu dopytujúceho. Odoslaním dopytu dáva dopytujúci súhlas o poskytnutím osobných údajov registrovaným dodávateľom, pre ktorých je dopyt určený.

Hodnotenie firiem zákazníkmi - pozrite sa na realizované dopyty

Ďalšie hodnotenie