Nápoveda k verejnému obstarávaniu

Verejné obstarávanie je obstarávanie realizované na základe zmluvy medzi zadávateľom a jedným alebo viacerými dodávateľmi, ktorého predmetom je úplatné poskytnutie dodávok či služieb alebo stavebných prác. Verejné obstarávanie sa riadi zákonom č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Obsah

 1. Zadávateľom Verejného obstarávania môže byť
 2. Zadávateľom Verejného obstarávania môže byť
 3. Verejné obstarávanie sa delí podľa predpokladanej hodnoty plnenia na
 4. Druhy zadávacieho konania sú
 5. Zasielanie verejných zákaziek pre registrovaných dodávateľov
 6. Ako získať verejné zákazky?
 7. Zadanie verejného obstarávania

Zadávateľom Verejného obstarávania môže byť:

Verejný obstarávateľ:

 • Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi
 • obec
 • vyšší územný celok

Právnická osoba:

 • založená alebo zriadená na osobitný účel plnenia potrieb vo všeobecnom záujme, ktoré nemajú priemyselný charakter ani komerčný charakter a je úplne alebo sčasti financovaná verejným obstarávateľom, je kontrolovaná verejným obstarávateľom a verejný obstarávateľ vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu.

Združenie právnických osôb:

 • členom je aspoň jeden z verejných obstarávateľov

Predmetom verejného obstarávania môže byť:

Verejné obstarávanie zákaziek na dodanie tovaru:

Verejným obstarávaním zákaziek na dodanie tovaru je verejné obstarávanie, ktorého predmetom je zadováženie veci.

Verejné obstarávanie zákaziek na stavebné práce:

Verejným obstarávaním zákaziek na stavebné práce je verejné obstarávanie, ktorého predmetom je prevedenie stavebných prác či zhotovenie stavby.

Verejné obstarávanie zákaziek na poskytnutie služby:

Verejným obstarávaním zákaziek na poskytnutie služby je to obstarávanie, ktoré nie je verejným obstarávaním na dodávky alebo verejným obstarávaním na stavebné práce.


Verejné obstarávanie sa delí podľa predpokladanej hodnoty plnenia na:

Finančné limity platné a účinné od 1.1.2014 (§ 155m ods. 13 zákona o verejnom obstarávaní)

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

Podlimitné zákazky

predpokladaná hodnota je v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok rovnaká alebo vyššia ako:

 • 20 000 eur a súčasne nižšia ako 134 000 eur, resp. 207 000 eur pri tovare (okrem potravín) a službe,
 • 30 000 eur a súčasne nižšia ako 5 186 000 eur pri stavebných prácach,
 • 40 000 eur a súčasne nižšia ako 134 000 eur, resp. 207 000 eur, ak ide o tovar, ktorým sú potraviny.

Nadlimitné zákazky

predpokladaná hodnota je v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok vyššia ako:

 • 134 000 eur, resp. 207 000 eur pri tovare (okrem potravín) a službe,
 • 5 186 000 eur pri stavebných prácach,
 • 134 000 eur, resp. 207 000 eur, ak ide o tovar, ktorým sú potraviny.

Zákazky podľa § 117

predpokladaná hodnota je v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok nižšia ako:

 • 70 000 eur

OBSTARÁVATEĽ

Nadlimitné zákazky

predpokladaná hodnota je v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok rovnaká alebo vyššia ako 414 000 eur pri tovare a službe, resp. 5 186 000 eur pri stavebných prácach.

Druhy zadávacieho konania sú:

 • Verejná súťaž
 • Užšia súťaž
 • Rokovacie konanie so zverejnením
 • Rokovacie konanie bez zverejnenia
 • Súťažný dialóg

Zasielanie verejných zákaziek pre registrovaných dodávateľov

Zasielanie verejných zákaziek na Váš e-mail je celkom zdarma. Stačí základná registrácia v našom katalógu dodávateľov a vo Vašom profile si nastavíte zasielanie zákaziek na e-mail. Nastaviť si môžete ľubovoľný počet odborov, z ktorých chcete verejné zákazky zasielať, každý týždeň Vám zašleme súhrn zákaziek, ktoré sú potenciálne pre Vašu firmu. S nastavením Vám poradí naša starostlivosť o zákazníkov (+421) 248 238 318 alebo email: info@aaadopyt.sk.

Ako získať verejné zákazky?

Základným bodom na získanie niektorej z veľkého množstva verejných zákaziek je nutnosť spĺňať podmienky účasti vo výberovom konaní. Podmienky účasti vo výberovom konaní sú:

 • kvalifikačné predpoklady dodávateľov, včítane požiadaviek týkajúcich sa registrácie v profesných a obchodných registroch
 • technická, ekonomická a finančná spôsobilosť

Neoddeliteľnou súčasťou je správne spracovaná ponuka. V ponuke musia byť uvedené identifikačné údaje uchádzača. Ponuka obsahuje návrh zmluvy, podpísaný osobou oprávnenou jednať v mene či za uchádzača, z ktorého vyplýva, že uchádzač je viazaný celým obsahom ponuky počas celej doby zadávacej lehoty. Súčasťou ponuky sú tiež dokumenty požadované zákonom či zadávateľom. V otvorenom konaní sú súčasťou ponuky tiež doklady a informácie preukazujúce splnenie kvalifikácie, pokiaľ to nestanoví zadávateľ inak. Dodávateľ môže podať iba jednu ponuku a nesmie byť súčasne subdodávateľom iného dodávateľa v tom istom zadávacom konaní. Uchádzač musí podať ponuku písomne a to v lehote stanovenej na podanie ponúk. Pre uchádzača je tiež dôležité zistenie lehoty pre podanie ponuky. Túto lehotu stanoví zadávateľ podľa druhu a charakteru verejného obstarávania.

Zadanie verejného obstarávania

Zadávateľ vyberie z prijatých ponúk a napíše písomné rozhodnutie a poradie uchádzačov. Ponuka je posudzovaná podľa hodnotiacich kritérií, v najčastejších prípadoch je rozhodujúcim kritériom najnižšia ponúkaná cena, ale aj záruka a servisné podmienky bývajú častým kritériom zadávateľa.